Przetargi.pl
„Produkcja i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla uczestników wydarzeń i spotkań organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (w dwóch częściach)”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48124227110 , fax. +48124229785
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pl. Na Stawach 1
  30-107 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48124227110, fax. +48124229785
  REGON: 357114075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Produkcja i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla uczestników wydarzeń i spotkań organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (w dwóch częściach)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: produkcję i dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych dla uczestników wydarzeń i spotkań organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 1) Część 1: Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników wydarzeń i spotkań organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2) Część 2: Produkcja i dostawa materiałów informacyjnych dla uczestników wydarzeń i spotkań organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) określony został odpowiednio dla każdej części zamówienia w załączniku nr 2a oraz 2b do SIWZ (będącym jednocześnie odpowiednio załącznikiem nr 1 do Umowy). Warunki zamówienia określa także odpowiednio do każdej części zamówienia wzór Umowy stanowiący załącznik nr 1a oraz 1b do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga w zakresie części 2 zamówienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: przygotowania do druku oraz druk materiałów typu ulotki, teczki, plakaty, notesy, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt. XVIII SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 4 do SIWZ. Do oferty należy załączyć: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania: a) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba lub osoby, których uprawnienia do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów; b) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2291 z późn. zm./). 2. zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy; 3. informację, o której mowa w art. 91 ust. 3a, jeśli dotyczy. 4. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Składane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach