Przetargi.pl
„Produkcja i dostawa biuletynu informacyjnego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48124227110 , fax. +48124229785
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pl. Na Stawach 1
  30-107 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48124227110, fax. +48124229785
  REGON: 35711407500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Produkcja i dostawa biuletynu informacyjnego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Produkcję i dostawę biuletynu informacyjnego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) są odpowiednio załącznikiem nr 1 oraz 2 do SIWZ oraz stanowią integralną część SIWZ. 2. Zamawiający wymaga w zakresie zamówienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia druk biuletynu informacyjnego, polegającym na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt. XVIII SIWZ). 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej, 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta nie obejmująca całości przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. Zamówienie będzie realizowane w terminach wynikających z OPZ, ale nie później niż do dnia 13 grudnia 2019 r. Zamawiający zastrzega, że Przyjmujący Zamówienie w wystawionej przez siebie fakturze, oprócz elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT, zobligowany jest zawrzeć numer umowy zamówienia publicznego oraz informacje dotyczące odbiorcy płatności. Zamawiający jest upoważniony do odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, za pośrednictwem znajdującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania konta. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu - na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 ustawy. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie określonej w pkt. 1. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Powyższe dotyczy również spółki cywilnej. W takim przypadku zamiast pełnomocnictwa do oferty można załączyć umowę spółki cywilnej lub uchwałę wspólników, o ile wynika z niej jednoznacznie sposób reprezentacji spółki. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. RODO informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Krakowie przy Placu Na Stawach 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@wup-krakow.pl, telefonicznie pod numerem 12 42 87 870 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: ochronadanych@wup-krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Dane zawarte w ofercie będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, realizacji umowy, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 4. Dane osobowe zawarte w ofercie mogą zostać przekazane: 1) Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, 2) jednostce sprawującej nadzór nad działaniem WUP, 3) innym organom kontrolnym, w których kompetencjach mieści się nadzór i kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z Prawa zamówień publicznych, 4) osobom fizycznym oraz innym podmiotom korzystającym z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązującej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Instrukcji Kancelaryjnej oraz z przepisów o archiwizacji dokumentów. 6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; − prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Wykonawcy zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 9. Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Wykonawca w formularzu ofertowym składa oświadczenie że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 11. Zamawiający, zgodnie z art. 8a ust. 5 pzp informuje, że: - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagało tego będzie, Zamawiający będzie żądał od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - wystąpienie przez osobę z żądaniem określonym w art. 18 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Powyższa klauzula informacyjna dotyczy w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, jak również na analogicznych zasadach: pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek Wykonawcy określony powyżej w punkcie 10 zachodzi w szczególności względem: osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Do oferty należy również dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ. 3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 3) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 4) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Uwaga: w przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżenie zostanie uznane za nieskuteczne i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 1. Do oferty (formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2291 z późn. zm./). 6. Informacja, o której mowa w art. 91 ust. 3a, jeśli dotyczy. Ponadto: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. 3. Oświadczenie składane jest w oryginale. Adres Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, pokój 610. 4. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ wraz z załącznikami, wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z nich. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach