Przetargi.pl
Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 68 18 020 , fax. 846 818 792
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
  ul. Klasztorna 4
  22-463 Radecznica, woj. lubelskie
  tel. 84 68 18 020, fax. 846 818 792
  REGON: 29104900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radecznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 4, w asortymencie i ilości podanych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 98310000-9. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych oraz procedurami i instrukcjami z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 4. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę. 5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 6. Dostarczanie towaru posegregowanego asortymentowo z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne w tym oddziały, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 7-tej do 10-tej. 7. Odbiór towaru posegregowanego asortymentowo z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne w tym oddziały, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 10-tej do 13-tej. 8. Wykonanie usługi jak w dzień powszedni w przypadku przedłużonego weekendu trwającego dłużej niż 3 (trzy) dni. 9. Dostawa i odbiór towaru do/z punktu wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego, Radecznica, ul. Klasztorna 4. 10. Wykonywanie drobnych napraw, polegających na cerowaniu uszkodzeń, przyszywaniu guzików itp. 11. Oddzielne pakowanie posegregowanej asortymentowo bielizny uszkodzonej i innego asortymentu składającego się na towar w stopniu nie nadającym się do dalszego użytku. 12. Pranie towaru zakażonego zgodnie z wymogami ustalonymi przez Sanepid. 13. Wywabianie plam w sposób nie powodujący uszkodzenia bielizny i innego asortymentu. 14. Bezwzględnie dobre wysuszenie towaru. 15. Pakowanie posegregowanego towaru w opakowania o odpowiedniej wytrzymałości. 16. Odbiór ilościowy towaru dokonywany będzie w sztukach. 17. Dla potrzeb rozliczeń stron będzie przyjmowana ilość towaru w kilogramach w dacie wydania Zamawiającemu po wykonaniu usługi. 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za towar od momentu jego pobrania z punktu u Zamawiającego do momentu jego zdania Zamawiającemu po wykonaniu usługi. 19. Reklamacje ilościowe, jakościowe oraz dotyczące terminowości dowozu towaru Zamawiający może składać w formie pisemnej lub faksem w terminie do dwóch dni roboczych od daty dostarczenia. 20. Reklamacja musi być usunięta w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty jej zgłoszenia. 21. Należność za wykonaną usługę, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania usługi na podstawie faktury VAT doręczonej przez Wykonawcę, w formie bezgotówkowej /polecenie przelewu/ na konto Wykonawcy podane na fakturze. 22. Zamawiający w oparciu o art. 29. ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga: 1) Zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności prania i prasowania, 2) Wykonawca w celu udokumentowania spełnienia warunku określonego w pkt 1, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest złożyć zamawiającemu pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3) Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 1. W szczególności wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia kopii pozbawionych danych osobowych umów o pracę lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek). 4) Kary umowne z tytułu nie spełnienia powyższych wymagań zostały określone we wzorze umowy. 23. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany druk „OFERTA” - stanowiący Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem cenowym. 2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach