Przetargi.pl
Prace renowacyjne na terenie centrum edukacyjno-turystycznego

STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Ruda Sułowska, 20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
  20
  56-300 Ruda Sułowska, woj. dolnośląskie
  REGON: 021461756
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spolka.stawymilickie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace renowacyjne na terenie centrum edukacyjno-turystycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest renowacja czterdziestu stołów, polegająca na demontażu stołów, szlifowaniu, struganiu, malowaniu lakierem półmatowym ( jachtowym) poszczególnych elementów i ponownym montażu.1) Przedmiotem zamówienia jest:a) odtworzenie ogrodzenia typu D – 184 moduły. Rysunek techniczny elementów ogrodzenia typu D w stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.Odtworzenie (rozbiórka i montaż) ogrodzenia typu D na ścieżce od gospody w kierunku zwierzyńca, Domu Rybaka i Płuczki dotyczy 184 modułów ogrodzenia w siedmiu odcinkach ( w tym 191 słupów).Moduł typu D – odcinek ogrodzenia liczony pomiędzy osiami słupów, połączonych liną zabezpieczającą. Słupy wykonane z drewna sosnowego, malowane impregnatem do drewna, lina zabezpieczająca - jutowa.Wymiary elementów ogrodzenia zgodnie z rysunkiem technicznym ogrodzenia typu D i pomiarami w terenie.b) odtworzenie ogrodzenia typu E ( 107 modułów) i F ( 4 bramy dwuskrzydłowe) – zwierzyniec. Rysunek techniczny elementów ogrodzenia typu E stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZOdtworzenie (rozbiórka i montaż) ogrodzenia typu E dookoła zwierzyńca dotyczy 107 modułów wraz z 4 bramami dwuskrzydłowymi (typ F) – w tym 113 słupów.Odtworzenie ogrodzenia zwierzyńca będzie polegało na wymianie 107 modułów typu E ogrodzenia. Za moduł przyjęto odcinek ogrodzenia liczony pomiędzy osiami słupów, połączonych siatką zabezpieczającą. Słupy wykonane z drewna sosnowego, malowane impregnatem do drewna, siatka zabezpieczająca tzw. leśna. Wymianie będą też podlegały 4 bramy dwuskrzydłowe (ogrodzenie typu F) składające się ze słupów i belek drewnianych, malowanych impregnatem do drewna i siatki tzw. leśnej. Dwie bramy dwuskrzydłowe o szerokości w osiach słupów 466 cm i dwie bramy dwuskrzydłowe o szerokościach w osiach słupów 284 cm.c) odtworzenie pomostu typu A1 i A2 nad zwierzyńcem. Rysunek techniczny pomostu typu A1 i A2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.Odtworzenie pomostu typ A1 i A2 nad zwierzyńcem dotyczy wymiany desek podestu na całej długości (47 modułów pomostu typu A1 i 1 moduł pomostu typu A2), naprawy balustrady w ilości 94 modułów (wymiany uszkodzonych kantówek miedzy słupami przęseł - górna poręcz i dolna kantówka). Zabezpieczenia całości konstrukcji pomostu impregnatem Altax. Oczyszczenie prętów, które stanowią wypełnienie przęseł oraz zabezpieczenie farbą antykorozyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;7.2 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzpNie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,4 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzpNie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PzpNie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach