Przetargi.pl
Prace remontowo – konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim w podziale na 2 części

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 199 940 , fax. 126 199 990
 • Data zamieszczenia: 2019-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  ul. Rakowicka 26
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 199 940, fax. 126 199 990
  REGON: 35056154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowo – konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach na Prace remontowo – konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim, eksponowanych w warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, zgodnie z Programem prac konserwatorskich stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1. Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), 2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza z zaznaczeniem lokalizacji (załącznik nr 4 do SIWZ), 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich (załącznik nr 5 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92522100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2b do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać te części w Formularzu oferty. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Kosztorys Ofertowy sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ – przedmiar robót. Zaleca się aby numeracja pozycji w kosztorysie ofertowym była zgodna z przedmiarem. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach