Przetargi.pl
„Prace remontowe w pracowni technologii gastronomicznej w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”

Zespół Szkół Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 19-203 Grajewo, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 723 184 , fax. 862 723 181
 • Data zamieszczenia: 2020-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 2
  ul. Wojska Polskiego 84
  19-203 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 862 723 184, fax. 862 723 181
  REGON: 45011017700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zs2.grajewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Prace remontowe w pracowni technologii gastronomicznej w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe, które należy wykonać w pracowni technologii gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, w celu stworzenia w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez jej wyposażenie. 2.W ramach prac remontowych należy wykonać: 1) modernizację instalacji elektrycznej, 2) podłączenie wody ciepłej i zimnej (prace hydrauliczne), 3) ułożyć glazurę ( 25 m2), 4) ułożyć terakotę ( 82 m2), 5) wymienić i zamontować oprawy świetlówkowe LED z rastrem, 6) wykonać zabudowę z płyty gipsowo – kartonowej. 3.Zakres robót obejmuje: 1) w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej: a) gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2.5mm2, b) puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr. do 60 mm, c) puszki natynkowe łącznowe dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2, d) gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32A i przekroju przewodów do 10mm2, e) wyłącznik awaryjny, f) wymianę przewodów kabelkowych na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami klamerkami lub uchwytami odstępowymi, g) montaż rozdzielnicy modułowej 4x 18, h) wymianę wyłączników, i) montaż rozłącznika, j) montaż wyzwalacza wzrostowego, k) wyłącznik nadprądowy 63A- 3- faz, l) listwa zaciskowa LZx25, ł) sygnalizator faz, m) listwy łączeniowe, n) rozłącznik RB160A/3, o) ułożenie rur winidurowych o śr. do 47 mm wraz z uchwytami i kolankami w podłożu, p) przykręcenie korytek, r) sprawdzenie i pomiar 3- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, s) pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 3-fazowy, t) wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej. 2) w zakresie podłączenia wody ciepłej i zimnej (prace hydrauliczne): a) rozebranie starej obudowy rur instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, b) demontaż baterii umywalkowych i zmywakowych, c) demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych (zlewy kuchenne), d) demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych (umywalka), e) demontaż podejść odpływowych, f) demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, g) rozbiórka posadzki, h) wykucie pasa posadzki do montażu rurociągu sanitarnego poziomego, i) wykonanie wykopu pod rurociąg sanitarny, j) wykonanie w wykopach rurociągu kanalizacyjnego o połączeniach wciskowych, k) wykonanie podejść odpływowych z PCV o połączeniach wciskowych, l) wykonanie podejść dopływowych z PCV, ł) wykonanie rurociągu z PCV łączonego metodą klejenia, m) montaż zaworów przelotowych i zwrotnych z połączeniem na dwuzłączkę, 3) w zakresie glazury: a) licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża, b) licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 cm x 40cm na klej metodą kombinowaną- kolor glazury Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, 4) w zakresie terakoty: a) rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, b) gruntowanie podłoży (posadzki), c) wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, d) przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, e) terakota układana na klej metodą kombinowaną w ,,karo”- kolor terakoty Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, 5) w zakresie wymiany i montażu opraw świetlówkowych LED z rastrem: a) demontaż opraw świetlówkowych z kloszem, b) montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED z rastrem, 6) w zakresie zabudowy z płyty gipsowo – kartonowej: a) wybudowanie ścianki działowej GR z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym – rysunek poglądowy zabudowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 4.Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 5.Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają załączniki do SIWZ: 1) przedmiary robót: a) Remont sali praktycznej nauki zawodu – pracownia technologii gastronomicznej- Załącznik Nr 1 do SIWZ. b) Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w sali gastronomicznej – Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót remontowych - Załącznik Nr 3 do SIWZ, 3) Rysunek poglądowy zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych - Załącznik Nr 4 do SIWZ, 4) wzór umowy - Załącznik Nr 10 do SIWZ. 6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania przedmiotu zamówienia. 8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. 9.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 10. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać prace remontowe w taki sposób, by nie zaburzać pracy i funkcjonowania szkoły. 11.Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 12. Zamawiający, mając na względzie treść art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na okres realizacji zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do 15.10.2020 r., na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1040, 1043 i 1495), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty elektryczne, d) układanie terakoty. e) układanie glazury, f) wykonanie zabudowy z płyty kartonowo – gipsowej, g) wykonanie prac hydraulicznych w zakresie podłączenia wody ciepłej i zimnej, h) demontaż i montaż opraw oświetleniowych. 13.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 12. W tym zakresie Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 14. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.12 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 15. Po raz pierwszy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody, o których mowa w pkt.14, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.12 czynności w trakcie realizacji zamówienia, w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiającym. 16.Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt.12. 17. Za każdorazowe nieprzedłożenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w pkt.14, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób wykonujących czynności wskazane w pkt.12, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto - za każdy dzień zwłoki. 18. Jeśli w wyniku wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.12., Zamawiający wykryje naruszenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.12. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą ujawnioną osobę zatrudnioną na innych zasadach niż umowa o pracę, biorącą udział w realizacji zamówienia przy wykonywaniu prac, o których mowa w pkt.12. 19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 20. Postanowienia dotyczące równoważności. We wszystkich miejscach niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz załączników do niej, w których opisując przedmiot zamówienia, użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia lub nazwy własnej, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i wszystkim tym produktom i rozwiązaniom towarzyszy wyraz ,,lub równoważny”.Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia lub nazwy własnej. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty lub materiały posiadają cechy nie gorsze niż parametry materiałów lub produktów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz posiadają właściwości funkcjonalne i jakościowe takie same lub zbliżone do tych, które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gwarantujące wykonanie robót w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Zmiana materiałów, produktów lub rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamienników w ofercie będzie dopuszczalna jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą Zamawiającego. Wykonawca w tym celu do oferty dołączy tabelę elementów równoważnych. Wykonawca tabelę elementów równoważnych opracuje we własnym zakresie. 21.Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy po protokolarnym przekazaniu placu budowy według zasad określonych w kodeksie cywilnym w szczególności w art. 652 kodeksu cywilnego, b) odpady – Wykonawca na własny koszt zagospodaruje powstałe odpady zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 6 do SIWZ oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia według załącznika nr 7 do SIWZ. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia według załącznika nr 7 do SIWZ. 3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika Nr 6 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według załącznika nr 7 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.pkt.1. 6.Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczącej: a) kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekażą Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2019 r. poz.369, 1571, i 1667) z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7.W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, tj: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 10.Wykonawca nie jest obowiązany do składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz.700,730,848 i 1590). 11.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 12.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach