Przetargi.pl
PRACE REMONTOWE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W TURKU

Szkoła Podstawowa nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Sportowa 9
 • Województwo: 1
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2784360 , fax. 0-63 2784360
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Sportowa 9 9
  62-700 Turek, woj. 1
  tel. 0-63 2784360, fax. 0-63 2784360
  REGON: 00083560900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRACE REMONTOWE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W TURKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRACE REMONTOWE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W TURKU POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, WOD.KAN. I GRZEJNIKÓW C.O.,WYKONANIU REMONTU POSADZEK, MONTAŻU URZADZEŃ SALI GIMNASTYCZNEJ I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1). SPEŁNIAJĄ WARUNKI OKREŚLONE W ART. 22 UST. 1 UPZP 2). WYKONUJĄ ZAMÓWIENIE W TERMINIE DO 17.08.2009 3). SPEŁNIAJĄ WYMOGI OKREŚLONE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4).NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z ART. 24 UST.1 I 2 W/W USTAWY 5). SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 44 W/W USTAWY 6). POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI 7). POSIADAJĄ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 8). POSIADAJĄ NIEZBĘDNY POTENCJAŁ TECHNICZNY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 9). POSIADAJĄ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10). ZAPEWNIAJĄ PRZYNAJMNIEJ 5 LETNI OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ZAMÓWIENIE 11). DYSPONUJĄ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU ALBO AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI ODRĘBNE PRZEPISY WYMAGAJĄ WPISU DO REJESTRU LUB ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYSTAWIONEGO NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 M-CY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZELENIE ZAMÓWIENIAALBO SKŁADANIA OFERT 2). ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU zus POTWIERDZAJĄCYCH ODPOWIEDNIO, ŻE DOSTAWCA LUB WYKONAWCA NIE ZALEGA Z OPŁACANIEM PODATKÓW, OPŁAT ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE LUB SPOŁECZNE, LUB ZAŚWIADCZEŃ, ŻE UZYSKAŁ ZGODĘ NA ZWOLNIENIE, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI, LUB WSTRZYMANIE W CAŁOŚCI WYKONANIA DECYZJI ORGANU PODATKOWEGO - WYSTAWIONYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 M-CE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT 3). OŚWIADCZENIE ZGODNIE ART. 24 UST.2 W/W USTAWY. 4). OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 W/W USTAWY. W CELU POTWIERDZENIA OPISANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WARUNKU POSIADANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NIEZBĘDNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA ORAZ DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM TECHNICZNYM I OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA, NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: a) WYKAZU WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIECIU LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - TO W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄCYM SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DATY I MIEJSCA WYKONANIA ORAZ ZAŁĄCZENIA DOKUMENTÓW (REFERENCJE) POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE TE ROBOTY ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE. b) WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA SPRZĘTU, c) WYKAZU ZAKRESU ZAMÓWIENIA KTÓREGO WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCY. W CELU POTWIERDZENIA SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA, NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: a) ZNAJDUJE SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA, TO ZNACZY: - SĄ UBEZPIECZENI OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA SUMĘ UBEZPIECZENIA NIE MNIEJSZĄ NIŻ 150000 PLN. - PRZEDSTAWIĄ INFORMACJĘ Z BANKU W KTÓRYM WYKONAWCA POSIADA PODSTAWOWY RACHUNEK BANKOWY, POTWIERDZAJĄCĄ WYSOKOŚĆ POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH LUB ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ WYKONAWCY W WYSOKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 85000,00 WYSTAWIONĄ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 M-CE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. DOKUMENTY SĄ SKŁADANE W FORMIE ORYGINAŁU LUB KOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERTY. 5). OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 44 W/W USTAWY. 6). KOSZTORYS OFERTOWY. 7). PODPISANY PROJEKT UMOWY. DOKUMENTY SĄ SKŁADANE W FORMIE ORYGINAŁU LUB KOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERTY.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastoturek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną