Przetargi.pl
Wykonanie usług napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych Zarządu Oczyszczania Miasta

Zarząd Oczyszczania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19
 • Województwo: 1
 • Telefon/fax: tel. 022 6212271 do 79 w. 115 lub 1 , fax. 022 6282674
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Oczyszczania Miasta
  Al. Jerozolimskie 11/19 11/19
  00-508 Warszawa, woj. 1
  tel. 022 6212271 do 79 w. 115 lub 1, fax. 022 6282674
  REGON: 01035234600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zom.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych Zarządu Oczyszczania Miasta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne okresowe i naprawa samochodów służbowych Zarządu Oczyszczania Miasta na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 3 do SIWZ). Zakres zamówienia obejmuje; 1) Dokonywanie okresowych prze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; tj. dysponują lub będą dysponować stacją napraw zlokalizowaną w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, wyposażoną w: -stanowisko diagnostyczne do sprawdzenia układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia oraz zawieszenia -stanowisko do wykonania diagnostyki komputerowej silnika oraz układów elektronicznych, -stanowisko do wykonywania diagnostyki i napraw instalacji gazowych, -stanowisko do wykonywania napraw blacharsko-lakierniczych, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 2 metodą spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: a) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 lub 2a ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zom.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną