Przetargi.pl
Prace remontowe w budynkach BG i BPPN w Leśnym Banku Genów Kostrzyca

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 58-535 Miłków, Miłków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757131048 , fax. 757131754
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca
  Miłków
  58-535 Miłków, woj. dolnośląskie
  tel. 757131048, fax. 757131754
  REGON: 230296241
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe w budynkach BG i BPPN w Leśnym Banku Genów Kostrzyca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynkach BG i BPPN w Leśnym Banku Genów Kostrzyca.3.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi:1) Projekt wykonawczy – załącznik nr 1A do SWZ;2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 1B do SWZ;3) Przedmiar robót – załącznik nr 1C do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach