Przetargi.pl
Prace naprawcze i konserwatorskie dla budynku kaplicy MARIA HILF w Piekarach Śląskich - szarlej - Remont kapliczki MARIA HILF w Piekarach Śląskich

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piekary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace naprawcze i konserwatorskie dla budynku kaplicy MARIA HILF w Piekarach Śląskich - szarlej - Remont kapliczki MARIA HILF w Piekarach Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: CZĘŚĆ 1 – Remont kapliczki a) Branża budowlana:  Prace rozbiórkowe dachu krytego papą wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych – ok. 36,53 m2,  Wykonanie więźby dachowej z drewna impregnowanego ciśnieniowo wraz z miejscową wymianą muru w miejscach kotwienia murłaty, powierzchnia dachu – ok. 39,85 m2,  Wykonanie pokrycia dachu z dachówki wraz z warstwą paroprzepuszczalną i łaceniem oraz impregnacją pokrycia – ok. 39,85 m2,  Wykonanie kompletnego odwodnienia dachu, rynny dachowe wraz z obróbką okapu i zabezpieczeniami – ok. 16,00 mb, rury spustowe – ok. 8,20 mb,  Wykonanie izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej wraz z warstwą paroizolacji – ok. 36,53 m2,  Demontaż istniejącego sklepienia łukowego wraz z podkonstrukcją, wykonanie nowej konstrukcji drewnianej sklepienia z elementów drewnianych zabezpieczonych poprzez impregnację ciśnieniową wraz z pełnym deskowaniem w oplocie z siatki stalowej – ok. 25,75 m2,  Wykonanie wentylacji grawitacyjnej kaplicy,  Odtworzenie otworów okiennych i drzwiowych – 6 kpl,  Naprawa ścian i uzupełnianie ubytków wątku ceglanego (przemurowania, przeszycia murów, odtworzenie elementów ceglanych i wymiana / uzupełnienie elementów murowych), łączna powierzchnia elewacji – ok. 121,20 m2,  Rekonstrukcja / wymiana / naprawa / uzupełnienie wątku ceglanego wokół otworów okiennych i drzwiowych,  Rekonstrukcja / odbudowa sygnaturki / sterczyny frontowej elewacji,  Renowacja elewacji a w szczególności zabezpieczenie otworów, mycie wodą, usuwanie powłok malarskich, czyszczenie powierzchni pastami, wymiana i uzupełnienia spoin, patynowanie spoin, scalanie kolorystyczne oraz wykonanie powłok hydrofobizujących – ok. 121,20 m2,  Rozbiórka fragmentarycznej opaski wokół budynku,  Roboty ziemne – odsłonięcie ścian fundamentowych – ok. 38,12 m2,  Wykonanie drenażu obwodowego, odseparowanego złoża filtracyjnego wraz z studniami inspekcyjnymi i rozsączającymi,  Zasypanie wykopów z zagęszczeniem,  Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku wraz z odcięciem obrzeżami granitowymi – ok. 20 mb,  Wykonanie wzmocnienia i napraw ścian fundamentowych,  Czyszczeni, miejscowe spoinowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych – ok. 29,95 m2,  Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji grawitacyjnej – ok. 44,83 mb,  Wykonanie napraw, uzupełnień, przeszyć, przemurowań murów wewnętrznych – powierzchnia ścian wewnętrznych ok. 55,35 m2,  Wykonanie naprawy, uzupełnienia, wymiany podokienników wewnętrznych,  Wymiana tynków wewnętrznych renowacyjnych ścian i sklepienia łukowego – ok. 81,10 m2,  Wykonanie prac malarskich wewnętrznych – ok.81,10 m2,  Rekonstrukcja detali architektonicznych – sztukaterii,  Rozebranie okładzin posadzki z odzyskiem materiału – ok. 15,21 m2,  Rozebranie istniejących warstw posadzkowych wraz z pogłębieniem i rozbiórką strefy ołtarza – ok. 17,41 m2,  Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną – ok. 17,41 m2,  Rekonstrukcja / odtworzenie okładzin posadzki - ok. 17,41 m2,  Wykonanie progu granitowego w drzwiach głównych,  Rekonstrukcja stolarki okiennej – 5 szt.,  Rekonstrukcja stolarki drzwiowej z nadświetlem – 1 szt.,  Rekonstrukcja zabezpieczeń otworów okiennych i nadświetla – 6 szt.,  Rekonstrukcja krzyża na szczycie ściany frontowej – 1 kpl,  Rekonstrukcja dzwonnicy – 1kpl,  Rekonstrukcja płycin – 2 kpl,  Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,  Rozbiórka nawierzchni utwardzonej przed wejściem do kaplicy – ok. 10,23 m2,  Wykonanie robót zimnych, podbudów i nowej nawierzchni granitowej przed wejściem do kaplicy – ok. 10,23 m2,  Korekta korony drzew znajdujących się w sąsiedztwie budynku kaplicy,  Korekta rzędnych terenu wraz z humusowaniem i założeniem trawników – ok. 144,90 m2,  Wykonanie elementów małej architektury (ławki – 3 szt, kosz na śmieci – 1 szt.) b) Branża elektryczna: • budowa instalacji odgromowej budynku na uchwytach gąsiorowych – ok. 30mb, • montaż zwodów pionowych naciągowych, • budowa insTalacji uziemiającej – ok. 30mb, • budowa instalacji elektrycznej gniazd i osprzętu – montaż około 8 szt. osprzętu, • budowa rozdzielnicy obiektowej TK – 1 komplet, • budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego LED – około 13 sztuk. • budowa wymiana głównej linii zasilającej – ok.20mb, • budowa instalacji alarmowej wraz z wdrożeniem systemu w siedzibie Zamawiającego, • budowa instalacji monitoringu (4 kamery) wraz z kompletną szafą RACK i wdrożeniem systemu w siedzibie Zamawiającego, • wykonanie kompletnych pomiarów odbiorczych nowo wybudowanych instalacji. CZĘŚĆ 2 – Dostawa i montaż dzwonu • Dostawa i montaż dzwonu o masie ok. 20 kg (gabaryty dostosowane do wymiarów sygnaturki) wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, • Dostawa i montaż konstrukcji dzwonowej dopasowanej do możliwości montażu układu dzwonowego w sygnaturce, • Dostawa i montaż kompletnego systemu napędowego dzwonu wraz z silnikiem liniowym, czujnikami, automatyką oraz programatorem. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) w zakresie Części 1 – Remont kapliczki: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe, kucia, przebicia, odbicia, przejścia, bruzdowania, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu, mała architektura, roboty nawierzchniowe, montażowe, murarskie, konstrukcyjne, odtworzeniowe, ciesielskie, kowalskie, roboty instalacyjne elektryczne, monitoringu, alarmu, oświetleniowe, odgromowe, kanalizacyjne, wentylacyjne wraz z armaturą, urządzeniami i wyposażeniem, roboty ogólnobudowlane, tynkarskie, malarskie, płytkarskie, posadzkowe, okładzinowe, izolacyjne, dociepleniowe, elewacyjne, fundamentowe, blacharskie, dekarskie, rynnowe, nawierzchniowe, wykończeniowe, roboty w zakresie okablowania, orurowania, podłączenia, przełączenia, uruchomienia, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, krat, krzyża, roboty w zakresie ochrony konserwatorskiej, roboty renowacyjne, naprawcze, czyszczące, zabezpieczające, odtworzeniowe, rekonstrukcja powłok, materiałów, detali architektonicznych i elementów wyposażenia. b) w zakresie Części 2 – Dostawa i montaż dzwonu: roboty przygotowawcze, montażowe, podłączeniowe, uruchomienie i wykończenie. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla Części 1: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dla Części 2 – nie wymagane jest wniesienie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 (odpowiednio dla Części 1 i 2) 2) Oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego. 5) Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach