Przetargi.pl
Budowa i utwardzenie dróg w Żorach – etap IV

Gmina Miejska Żory ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 348 245 , fax. 324 348 248
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Żory
  Al. Wojska Polskiego 25
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 324 348 245, fax. 324 348 248
  REGON: 27625554200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zory.pl/?c=7074

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i utwardzenie dróg w Żorach – etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie podzielono na 3 części Część 1 – Chodniki z kostki brukowej Zadanie 1 - Przebudowa ul. Spółdzielczej w Żorach - budowa chodnika Zadanie 2 - Przebudowa chodnika przy ul. Boryńskiej w Żorach Zadanie 3 - Przebudowa ul. Pałki - budowa chodnika Zadanie 4 - Przebudowa ul. Skotnicy w Żorach - budowa chodnika  organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, (Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem w Wydziale IMI UM Żory),  rozbiórka istniejących nawierzchni dróg (materiał z rozbiórki i frezowania po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym za potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących chodników, krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę,  roboty ziemne, niwelacja terenu pod tereny zielone,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania do utylizacji,  wykonanie nowej podbudowy (warstwa mrozoochronna/technologiczna i warstwa podbudowy z kruszywa) warstwy zgodne z dokumentacją projektową,  profilowanie istniejącej podbudowy,  ułożenie nowych krawężników betonowych drogowych i najazdowych na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży z taśmy typu eko-bord,  czyszczenie nawierzchni bitumicznych,  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,  uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogi wzdłuż krawężnika,  wykonanie nowych nawierzchni brukowych (rodzaj kostki wg dokumentacji projektowej. Zabrania się zastosowania kostki typu „Behaton”),  częściowe przebrukowania istniejących nawierzchni,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – regulację istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z PWiK Żory, po wykonanych robotach spisać i dostarczyć Zamawiającemu protokół odbioru wykonanych robót dotyczących regulacji studni (protokół bezusterkowy spisany pomiędzy Wykonawcą robót oraz przedstawicielem PWiK Żory),  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  przestawienie istniejących znaków pionowych,  ręczne plantowanie poboczy, formowanie skarp, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  plantowanie, humusowanie miejsc pod tereny zielone,  ścięcie poboczy,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych. Część 2 - Budowa miejsc postojowych na os. Powstańców Śląskich w Żorach.  organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, (Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem w Wydziale IMI UM Żory),  rozbiórka istniejących nawierzchni dróg (materiał z rozbiórki i frezowania po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym za potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących chodników, krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę,  roboty ziemne, niwelacja terenu pod tereny zielone,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania do utylizacji,  wykonanie nowej podbudowy (warstwa mrozoochronna/technologiczna i warstwa podbudowy z kruszywa) warstwy zgodne z dokumentacją projektową,  profilowanie istniejącej podbudowy,  ułożenie nowych krawężników betonowych drogowych i najazdowych na ławie betonowej z oporem,  czyszczenie nawierzchni bitumicznych,  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,  uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogi wzdłuż krawężnika,  wykonanie nowych nawierzchni brukowych (rodzaj kostki wg dokumentacji projektowej. Zabrania się zastosowania kostki typu „Behaton”),  częściowe przebrukowania istniejących nawierzchni,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – regulację istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z PWiK Żory, po wykonanych robotach spisać i dostarczyć Zamawiającemu protokół odbioru wykonanych robót dotyczących regulacji studni (protokół bezusterkowy spisany pomiędzy Wykonawcą robót oraz przedstawicielem PWiK Żory),  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  przestawienie istniejących znaków pionowych,  ręczne plantowanie poboczy, formowanie skarp, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  plantowanie, humusowanie miejsc pod tereny zielone,  ścięcie poboczy,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych. Część 3 - Przebudowa ul. Paryskiej w Żorach - wykonanie nakładki bitumicznej  organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, (Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem w Wydziale IMI UM Żory),  rozbiórka istniejących nawierzchni dróg (materiał z rozbiórki i frezowania po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym za potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących chodników, krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  niwelacja terenu pod tereny zielone,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania do utylizacji,  profilowanie istniejącej podbudowy,  ułożenie nowych krawężników najazdowych na ławie betonowej z oporem,  czyszczenie nawierzchni bitumicznych,  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,  wykonanie warstwy wiążącej z BA grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej grubości 4 cm z BA zgodnie z dokumentacją projektową  uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogi wzdłuż krawężnika,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – regulację istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z PWiK Żory, po wykonanych robotach spisać i dostarczyć Zamawiającemu protokół odbioru wykonanych robót dotyczących regulacji studni (protokół bezusterkowy spisany pomiędzy Wykonawcą robót oraz przedstawicielem PWiK Żory),  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  przestawienie istniejących znaków pionowych,  ręczne plantowanie poboczy, formowanie skarp, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  plantowanie, humusowanie miejsc pod tereny zielone,  ścięcie poboczy,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00) Część 2 - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 0/100) Część 3 - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 0/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt – (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów), - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie lub inny dokument, które należy dołączyć do oferty, ponadto winno wskazywać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego, - uproszczone kosztorysy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach