Przetargi.pl
Prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Katowicach przy ul. Barbary 25

Miejskie Przedszkole nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 40-053 Katowice, ul. Barbary
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 251 75 29 , fax. 32 251 75 29
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole nr 3
  ul. Barbary 25
  40-053 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 251 75 29, fax. 32 251 75 29
  REGON: 27055399400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Katowicach przy ul. Barbary 25
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie „pawilonu słonecznego” i balustrady tarasu oraz odtworzenie masztu flagowego z podestem (bocianim gniazdem), schodami spiralnymi na dachu zabytkowego Miejskiego Przedszkola nr 3 w Katowicach przy ulicy Barbary 25, w szczególności: • wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych (słupy, belki), • wymiana stolarki okiennej na wykonaną z drewna klejonego, • wykonanie balustrady tarasu, • wykonanie nowej konstrukcji dachu, • wykonanie balustrady na pawilonie, • wykonanie masztu flagowego z podestem i schodami spiralnymi, • pokrycie papowe dachu, • obróbki blacharskie, • naprawa ścian zewnętrznych pawilonu słonecznego, • naprawa podłogi drewnianej pawilonu słonecznego, • wzmocnienie słupów drewnianych parteru, • posadzka w rejonie słupów, • okładziny z płyt GK na słupach drewnianych. Obiekt jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytków. Na roboty zostało wydane pozwolenie nr 1651/2017 na prowadzenie robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wydane 29.08.2017r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. STAN ISTNIEJĄCY Budynek przedszkola wybudowano w 1938r. jako pawilon o konstrukcji drewnianej jako fragment założenia ogrodu jordanowskiego. Taras na dachu wraz z „pawilonem słonecznym” były przewidziane do kąpieli słonecznych dzieci, uważanych wówczas za wyjątkowo zdrowe. Obecnie taras nie jest użytkowany. Balustrada wokół tarasu wykonana z poziomych rur nie spełnia obecnych wymogów bezpieczeństwa. Elementy pawilonu słonecznego wykonane w konstrukcji drewnianej i przeszklony szybami pojedynczymi wykazują dosyć znaczne zużycie (odkształcenia, spękania, korozja biologiczna). Do dnia dzisiejszego nie zachował się widoczny na zdjęciach maszt flagowy z podestem (bocianim gniazdem) i schodami spiralnymi. Zlikwidowana została również balustrada na dachu pawilonu. Uszkodzeniu biologicznemu uległy elementy drewniane okien, ze względu na poziome elementy, gromadzące śnieg i wodę. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w stanie umożliwiającym przeprowadzenie remontu. Jednakże ze względu na projektowaną wymianę przeszkleń na termoizolacyjne zestawy szybowe zaleca się wykonanie nowych skrzydeł drzwiowych oraz ościeżnic w kształcie identycznym jak istniejące. Połać tarasu pokryta papą termozgrzewalną w stanie dobrym. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez ARKO Architekt Ryszard Kopiec, ul. Bpa Kubiny 7/7, 40-070 Katowice, stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ. Jako materiał pomocniczy do wyceny - przedmiary robót - nie rodzące roszczeń finansowych i prawnych wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 u stawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach