Przetargi.pl
BO – Zestawy sprawnościowe, workout park - wykonanie bieżni i rozbiegu do skoków w dal dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Katowicach przy ul. Granicznej 46

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jerzego Ziętka ogłasza przetarg

 • Adres: 40-018 Katowice , Graniczna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 255 34 50 , 32 255 34 50 , fax. 32 255 34 50
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jerzego Ziętka
  Graniczna 46
  40-018 Katowice , woj. śląskie
  tel. 32 255 34 50 , 32 255 34 50 , fax. 32 255 34 50
  REGON: 36801762700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – Zestawy sprawnościowe, workout park - wykonanie bieżni i rozbiegu do skoków w dal dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Katowicach przy ul. Granicznej 46
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu bieżni 60m oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 4 w Katowicach. 1. Zamówienie obejmuje wykonanie: 1.1. bieżni lekkoatletycznej prostej 60m o długości całkowitej 75m i szerokości 5,19m, o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej: • bieżnia 4-torową 60 m, • długość całkowita bieżni 75 m (strefa startu 2 m i strefa mety 10 m), • szerokość całkowita 5,19 m (tory 4x 1,22 m i boczne strefy 2x 8 cm), Opis techniczny: • nawierzchnia: dwuwarstwowa kauczukowo-poliuretanowa przepuszczalna 4,5 cm, kolor: czerwony melanż, malować linie rozgraniczające (układ i kolor linii uzgodnić z użytkownikiem), • podbudowa (od góry): o miał kamienny – 0,5 cm, o kliniec – 5,0 cm, o tłuczeń – 10,0 cm, o piasek – 15,0 cm, o pospał odsączająca w kierunku drenażu – 15,0 - 30,00 cm, • grunt rodzimy, • wokół bieżni wykonać obrzeże z kształtek betonowych (8 x 30 cm) - kolor szary. 1.2. rozbiegu do skoku w dal z nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej wraz z piaskownicą: • rozbieg o długości 40 m i szerokości 1,56 m, • nawierzchnia i podbudowa rozbiegu – patrz nawierzchnia bieżni, • miejsce lądowania (zeskok) o wymiarach 7 x 3 m – nawierzchnia z piasku kwarcowego (0,2 – 2,00 mm) gr. 30 cm na warstwie żwiru płukanego gr. 5 cm i macie filtrującej z geowłókniny, • wokół rozbiegu i zeskoku wykonać obrzeże z kształtek betonowych (8 x 30 cm) - kolor szary, z ochronnymi nakładkami gumowymi w kolorze białym (przy zeskoku), • wyposażenie: belka do skoku w dal laminowana na systemowej skrzynce. 1.3. Zakres robót obejmuje : 1) roboty ziemne, 2) drenaż liniowy, 3) wykonanie podbudowy: a) miał kamienny 0,5 cm b) kliniec 5,0 cm c) tłuczeń 10,0 cm d) piasek 15,0 cm 4) wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej: a) warstwa podkładowa elastyczna nośna gr.35 mm stanowiąca mieszaninę granulatu gumowego, żwiru płukanego, lepiszcza poliuretanowego . b) warstwa użytkowa gr.10 mm stanowiąca mieszaninę granulatu gumowego EPDM, lepiszcza poliuretanowego, układana mechanicznie, bezpośrednio w kolorze czerwonym wraz z liniami 1.4. Podstawowe parametry nawierzchni poliuretanowej zawiera Opis techniczny przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 9. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez MAŁECCY Biuro Projektowe, 40-057 Katowice, ul. PCK 6/12, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ. Uwaga: Niniejsze zamówienie nie zawiera wykonania strefy workout’u na placu 12x9,4m z nawierzchni bezpiecznej oraz zestawu sprawnościowego na placu 23,8x7,3m na nawierzchni z płyt przerostowych. Jako materiał pomocniczy do wyceny - przedmiary robót - nie rodzące roszczeń finansowych i prawnych wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 u stawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach