Przetargi.pl
Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze

Powiat Jaworski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-400 Jawor, ul. Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 290 100 , fax. 767 290 160
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jaworski
  ul. Wrocławska 26
  59-400 Jawor, woj. dolnośląskie
  tel. 767 290 100, fax. 767 290 160
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spjawor-bip.pbox.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odnowa oraz wykonanie poziomego oznakowania dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Przewidywany zakres robót: - linie ciągłe i przerywane (19.255 m2); - przejścia dla pieszych, strzałki i symbole (3.000 m2); - trasowanie (10,7 km); - frezowanie (180 m2). Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do umowy i SIWZ, oraz kosztorysie ofertowym. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odrębnie dla dróg powiatowych oraz wojewódzkich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, oświadczenie - grupa kapitałowa, zobowiązanie inne podmiotu (jeśli dotyczy); pełnomocnictwo (jeśli dotyczy); inne wymagane w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach