Przetargi.pl
Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna oraz opróżnianie koszy ulicznych w okresie do 31 grudnia 2016 r.

Gmina Wolsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 347 45 00 , fax. 068 347 45 90
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolsztyn
  Rynek 1 1
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. (068) 347 45 00, fax. 068 347 45 90
  REGON: 97077070600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna oraz opróżnianie koszy ulicznych w okresie do 31 grudnia 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego obejmuje poziomowe i bieżące sprzątanie ulic, wybranych chodników na terenie Wolsztyna oraz opróżnianie koszt ulicznych na terenie miasta Wolsztyna i wybranych terenów Gminy Wolsztyn. Przedmiotowe zamówienie składa się z 4 zadań. 1. Zakres zadania nr 1 - Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna w okresie do 31 grudnia 2016 r. - stanowiących własność Gminy Wolsztyn, w tym w szczególności: A. BIEŻĄCE SPRZĄTANIE ULIC I CHODNIKÓW obejmujące: A1). Bieżące - codzienne - sprzątanie Rynku o pow. około 6691m2 ( z chodnikami i fontanną A2)Bieżące sprzątanie ulic - centrum miasta -ulice gminne. Wykaz ulic wg charakterystyki zawartej w SIWZ. Uwaga: sprzątanie mechaniczne jeden raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia w dni tygodnia określone przez Wykonawcę w załączniku nr 10 do SIWZ - harmonogram sprzątania ulic gminnych z częstotliwością 1 raz w tygodniu od 1 kwietnia do 31 grudnia , z wyłączeniem chodnika przy ul. Kościelnej, który należy sprzątać ręcznie, oraz w sposób ciągły doraźnie dbać o ich stan czystości. A3). Bieżące sprzątanie ulic miasta - pozostałe ulice. Wykaz ulic wg charakterystyki zawartej w SIWZ. Uwaga:sprzątanie mechaniczne jeden raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz w sposób ciągły doraźnie dbać o ich stan czystości. A4)Bieżące sprzątanie ulic miasta Uwaga: sprzątanie mechaniczne co drugi miesiąc w okresie od 1 czerwca do 31 października oraz w sposób ciągły dbanie o ich stan czystości A5). Bieżące sprzątanie ulic miasta - droga krajowa nr 32 (Poznań- Zielona Góra) na odcinku przebiegającym w granicach miasta. Uwaga :sprzątanie mechanicznie ulic co drugi miesiąc w okresie od 1 czerwca do 31 października oraz w sposób ciągły dbanie o jej stan czystości A6). Bieżące sprzątanie wybranych chodników w mieście Wolsztyn. Wykaz chodników wg charakterystyki zawartej w SIWZ. Uwaga:sprzątanie co drugi miesiąc w okresie od 1 czerwca do 31 października 0, oraz w sposób ciągły doraźnie dbać o ich stan czystości . A7). Bieżące utrzymanie czystości trzech wiat przystankowych - przy ul. Dworcowej (2 szt.) i Wschowskiej (1 szt.), w tym bieżące usuwanie nieczystości stałych z rejonu dwóch wiat ( ul. Wschowskiej i ul. Dworcowej - koło Netto) oraz 2-krotne umycie trzech wiat w terminach wskazanych przez Zamawiającego. B. POZIMOWE SPRZĄTANIE ULIC I WYBRANYCH CHODNIKÓW Pozimowe sprzątanie ulic i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna należy wykonać według zakresu określonego w punktach: A1), A2), A3), A4),A5),A6) Częstotliwość - jednokrotnie, po zakończeniu okresu zimowego. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do sprzątania pozimowego w terminie do 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. C. MECHANICZNE SPRZĄTANIE ULIC I WYBRANYCH CHODNIKÓW NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający przewiduje wystąpienie sytuacji incydentalnych, w których będzie konieczne dokonanie jednorazowego czyszczenia wypranych odcinków ulic lub chodników o łącznej długości do 3000 mb. Wykonanie usługi winno nastąpić w terminie 1 dnia od otrzymania powiadomienia, 2. Zakres zadania nr 2 -Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Wolsztyna (ulice, parkingi gminne, wybrane tereny zielone) , gminnych ścieżek rowerowych oraz wsi Karpicko - teren gminy Wolsztyn. W zakres przedmiotowego zadania wchodzi opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Wolsztyna (ulice gminne, parkingi) i z ul. Wczasowej w Karpicku ( 5 koszy). Odpady z opróżnianych koszy należy wywozić do punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Powodowie (odległość od Wolsztyna średnio 5 km). Zakres zadania nr 3 - Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna w okresie do 31 grudnia 2016 r. - ulice powiatowe. A. BIEŻĄCE SPRZĄTANIE ULIC I CHODNIKÓW, w tym A1) Bieżące sprzątanie ulic miasta - ulice powiatowe. Charakterystyka ulic wg zapisów SIWZ. Uwaga: sprzątanie mechaniczne co drugi miesiąc w okresie od 1 czerwca do 31 października oraz w sposób ciągły dbanie o ich stan czystości. B. POZIOMOWE SPRZĄTANIE ULIC I WYBRANYCH CHODNIKÓW Poziomowe sprzątanie ulic i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna (ulice powiatowe ) według zakresu określonego w punkcie A1). Częstotliwość - jednokrotnie, po zakończeniu okresu zimowego. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do sprzątania pozimowego w terminie do 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. C. MECHANICZNE SPRZĄTANIE ULIC I WYBRANYCH CHODNIKÓW NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający przewiduje wystąpienie sytuacji incydentalnych, w których będzie konieczne dokonanie jednorazowego czyszczenia wypranych odcinków ulic lub chodników o łącznej długości do 1500 mb. Wykonanie usługi winno nastąpić w terminie 1 dnia od otrzymania powiadomienia, 4. Zakres zadania nr 4 -Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Wolsztyna (ulice powiatowe. W zakres przedmiotowego zadania wchodzi opróżnianie koszy ulicznych ( 33 sztuki) z ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Wolsztyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2.FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w : a).pieniądzu, b).poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c).gwarancjach bankowych, d).gwarancjach ubezpieczeniowych, e).poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz.1158 z późn.zm.) 3.TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 3.1.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A.,1 Oddział w Wolsztynie nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544 Najpóźniej w dacie i godzinie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3.2.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 rozdziału VI SIWZ kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: T - Czas reakcji -przystąpienia do pozimowego sprzątania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wolsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach