Przetargi.pl
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT”

Gmina Rogoźno ogłasza przetarg

 • Adres: 64610 Rogoźno, ul. Nowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogoźno
  ul. Nowa 2
  64610 Rogoźno, woj. wielkopolskie
  tel. 67 26 84 400, fax. 67 26 18 075
  REGON: 57079142500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogozno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych/naukowych oraz sprzętu ICT dla potrzeb realizacji projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.-nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres rzeczowy: I część zamówienia: dostawa pomocy naukowych dla pracowni matematyczno- przyrodniczych do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Rogoźno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz nazwy szkół został określony w załączniku numer 7 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu ICT/ komputerowego, multimedialnego, sprzętu agd do szkół w celu podniesienia kompetencji kształcenia z wykorzystaniem ww. narzędzi. Zamówienie obejmuje: • GPS- 3 szt. • Aparat fotograficzny- 6 szt. • Aparat fotograficzny-2szt • Czajnik elektryczny z regulacja temperatury- 2 szt. • Listwa zasilająca- 4 szt. • Rzutnik multimedialny- 7 szt. • Ekran do rzutnika multimedialnego- 7 szt. • Odtwarzacz CD z głośnikami – 1 szt. • Tablica interaktywna- 12 szt. • Czajnik elektryczny – 2 szt. • Zasilacz prądu stałego- 2 szt. • Nawigacja satelitarna- 2 szt. • Laptop- 12 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja urządzeń będących przedmiotem zamówienia części II znajduje się w zał. numer 7.2 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w formach dopuszczonych zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I zamówienia: 5 000 zł brutto(słownie: pięć tysięcy złotych) Część II zamówienia: 2 500 zł brutto(słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Wniesienia wadium należy dokonać w wybranej przez oferenta formie przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 23.05.2018 roku do godz. 09:45. (dot. części I i lub/ II zamówienia) Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: Bank: BS Czarnków, o/Rogoźno, Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć – „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.-nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT” dotyczy części I i /lub część II zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach