Przetargi.pl
Dostawa sprzetu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej,sali intensywnej terapii i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu SP ZOZ

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 61285 Poznań, ul. Szwajcarska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8739 293, 008, 033 , fax. 618 779 517
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
  ul. Szwajcarska 3
  61285 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 618 779 517
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzetu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej,sali intensywnej terapii i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu SP ZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej, sali intensywnej terapii i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, w asortymencie i zamawianych ilościach, wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu. Wyroby medyczne oferowane we wszystkich pakietach winny spełniać wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wymagania funkcjonalne właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 pakietów (części). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również : a) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, oraz jego dostarczenie wraz z jego wniesieniem- do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. b) dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym wyłącznie przez wykonawcę (realizatora) umowy – tj. Aptekę, w terminie wskazanym w ofercie , nie dłuższym jednak niż 3 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach