Przetargi.pl
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu

Miasto Jastrzębie Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 85 133 , fax. 32 47 85 350
 • Data zamieszczenia: 2021-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój
  Al. Józefa Piłsudskiego 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 85 133, fax. 32 47 85 350
  REGON: 27625535800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty ogólnobudowlane zgodnie z projektem na podstawie, którego wydano pozwolenie nr 117/2017 oraz projektem na podstawie, którego wydano pozwolenie zamienne nr 108/2020 polegającym na przebudowie i rozbudowie części budynku oraz na rozbiórce części budynku łaźni górniczej byłej kopalni Moszczenica na centrum dziedzictwa postindustrialnego Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014- 2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury przetargowej, w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. Zakres obejmuje w szczególności: I. Roboty w zakresie zagospodarowania. II. Roboty ogólnobudowlane budowlane w zakresie budynku. III. Roboty w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych IV. Roboty w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych V. Roboty w zakresie przebudowy zewnętrznej sieci teletechnicznej VI. Roboty rozbiórkowe dobudowanej części łaźni górniczej byłej Kopalni Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju w zakresie konstrukcji oraz instalacji. oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do złożenia w PINB celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne – załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) – załącznik nr 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach