Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi realizacji napraw bieżących sprzętu inżynieryjnego (lub jego podzespołów). Naprawa odbywać się będzie w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności sprzętu inżynieryjnego będącego na ewidencji w 44 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Krośnie Odrzańskim. Zamawiający planuje, w trakcie obowiązywania umowy, wykonanie około 50 napraw sprzętu o łącznej pracochłonności około 500rbh (opcjonalnie około 20 napraw sprzętu o łącznej pracochłonności około 200rbh).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50100000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie oferty zawierającej: 1) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje stacjonarnym warsztatem obsługowo-naprawczym przeznaczonym dla sprzętu inżynieryjnego z minimum dwoma stanowiskami obsługowymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt warsztatowy umożliwiający wykonanie napraw określonych w opisie przedmiotu zamówienia a przekraczających możliwości serwisu mobilnego – załącznik nr 7. 3) wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzający że, zatrudnia na umowę o pracę przynajmniej 3 mechaników sprzętu inżynieryjnego – załącznik nr 5. 4) Kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) ważnej i aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, ważną na cały okres obowiązywania umowy. 5) Oświadczenie, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał przynajmniej dwie usługi w zakresie napraw sprzętu inżynieryjnego o łącznej wartości przynajmniej 200 000,00 zł (Wykonawca załączy do oferty wykaz tych usług z podaniem rodzaju, wartości i daty wykonania oraz załączy dowody należytego ich wykonania - referencje) – załącznik nr 6. 6) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje pojazdem umożliwiającym bezpieczny transport sprzętu inżynieryjnego (Wykonawca załączy do oferty kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu jakim dysponuje) – załącznik nr 7.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach