Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 214 000 Euro na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej dla Gminy i Miasta Szadek oraz jednostek podległych

Gmina i Miasto Szadek ogłasza przetarg

 • Adres: 98-240 Szadek, ul. Warszawska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 215 004 , fax. 438 215 773
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Szadek
  ul. Warszawska 3
  98-240 Szadek, woj. łódzkie
  tel. 438 215 004, fax. 438 215 773
  REGON: 73093446000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 214 000 Euro na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej dla Gminy i Miasta Szadek oraz jednostek podległych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Szadek oraz podległych obiektów i infrastruktury. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 833 z późn. Zm.) zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem i charakterystyką obiektów zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż podane parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach