Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy naczyń jednorazowych i wyrobów z folii

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 613 400 , fax. 236 623 214
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
  ul. Henryka Sienkiewicza 7
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 236 613 400, fax. 236 623 214
  REGON: 30870300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalplonsk.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy naczyń jednorazowych i wyrobów z folii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa naczyń jednorazowych i wyrobów z folii m. in.: filiżanek, kubków, łyżek, noży, widelców, talerzy, pojemników, worków na odpady, folii do zgrzewania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami oraz zapotrzebowaniem ilościowym stanowi Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy oraz Załącznik Nr 7 – wzór umowy. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wypełniony i podpisany Formularz oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ; • wypełniony i podpisany Formularz cenowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; • pełnomocnictwa jeśli zostały udzielone • Oświadczenie potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Załącznik Nr 6 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach