Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały.

Gmina Purda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-030 Purda, Purda
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Purda
  Purda 19
  11-030 Purda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
  REGON: 51074318900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały o długości 380 m szerokości 5 m oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu, pozwolenia na budowę lub na zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w przypadku takiej konieczności). 2. W zakresie robót budowlanych przewidziano do realizacji: Roboty projektowe: • Opracowanie koncepcji przebiegu drogi do akceptacji zamawiającego, opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy drogi wraz z niezbędnymi branżami - 5 kpl. • uzyskanie dla opracowanego projektu wynikających z przepisów: kartę informacyjną przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko w przypadku wymagania, decyzji lokalizacji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego i innych opinii, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na realizację robót, • sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 5 kpl. • wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych, • opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – 5 kpl. • pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagane przepisami normy, warunki techniczne oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i dokumenty konieczne do jej zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne powinny spełniać w szczególności wymogi określone w wymaganiach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.1186 t.j), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129t.j.) i w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz. 1935t.j) . Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i elektronicznej zapisanej: - część tekstowa w pdf. i edytowalnej oraz część rysunkową w pdf i dwg. Roboty drogowe: • poprowadzenie jezdni w wyznaczonym pasie dla uzyskania wymaganej szerokości, • wykonanie koniecznego zakresu robót ziemnych, • dopasowanie niwelety drogi do otaczającego terenu zgodnie z zasadami koordynacji trasy, • dostosowanie nawierzchni do prognozowanego ruchu, • zaprojektowanie i wykonanie elementów stałej organizacji ruchu drogowego, • zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia drogi, • zastosowanie w niezbędnym zakresie urządzeń ochrony środowiska. • wjazdy do poszczególnych posesji • zmianę stałej organizacji ruchu wraz z zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu, Roboty sieciowe: • przebudowa (przełożenie poza obręb drogi) lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych kolidujących w wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, remont, przebudowa istniejących urządzeń odwadniających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe, montaż rur osłonowych na przewodu uzbrojenia przechodzące w poprzek drogi. Roboty inne: • gospodarka zielenią (wycinka kolidujących drzew i krzewów), budowa urządzeń ochrony środowiska, Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Roboty drogowe: parametry techniczne drogi • droga jednojezdniowa szer. jezdni 5 m, • kategoria obciążenia ruchem min. KR-2 (nawierzchnia z kostki betonowej z obustronnymi krawężnikami na podbudowie z kruszywa) • całkowita długość ok. 0,380 km • nośność nawierzchni 115 kN • pobocza drogi obustronne o szer. 0,75 m • odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej - 380 m • powstające skrzyżowania – 2szt. z drogą powiatową nr 1464N Oznakowanie drogi • oznakowanie pionowe – 1 szt. w tym znak B-33 • wyniesione przejście – 1 szt. próg zwalniający – 1 szt. Kanalizacja deszczowa z rur PCV wyposażona w studnie i wpusty uliczne do odprowadzanie wody. Montaż przepustów o min średnicy DN500 o długości max 12,0m z umocnieniem wlotu i wylotu. Roboty sieciowe: • Parametry techniczne i wymogi zgodnie z warunkami technicznymi gestorów, zarządców. Roboty inne: • gospodarka zielenią (wycinka kolidujących drzew i krzewów lub ich właściwe zabezpieczenie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 504,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset cztery złotych brutto 00/100). 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Purda, b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nieodwoływaną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 3 stosuje się odpowiednio 4. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy Urzędu Gminy w Purdzie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie 23 8838 0005 2016 0800 2002 0003, z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert)'. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga! Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach