Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w 2019 roku artykułów biurowych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie oraz podległych mu Biur Powiatowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 210 920 , fax. 895 229 825
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
  ul. Św. Wojciecha 2
  10-038 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 210 920, fax. 895 229 825
  REGON: 10613083001790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w 2019 roku artykułów biurowych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie oraz podległych mu Biur Powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składają się dostawy artykułów biurowych (cienkopisów, długopisów, dziurkaczy, kalkulatorów, karteczek samoprzylepnych, kopert, linijek, markerów, temperówek, spinaczy, zszywaczy, zszywek, skoroszytów, teczek, pudeł do archiwizacji, itp.) do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego w Olsztynie i 19 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach