Przetargi.pl
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego znak sprawy: ZP. 2710.27.2014

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480 , fax. 12 6325215
 • Data zamieszczenia: 2014-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  ul. Mazowiecka 21 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, fax. 12 6325215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uppk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego znak sprawy: ZP. 2710.27.2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg następujących ZADAŃ: 1.1.Zadanie Nr 1 Dostawa materiałów biurowych a)Dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad materiałów biurowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ, o parametrach zgodnych z wymogami Zamawiającego.b)Okres przydatności do użycia zamawianych materiałów biurowych musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. c)Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany ilości zakupionych materiałów biurowych stosownie do jego potrzeb. Zmiana dotyczyć może tylko materiałów biurowych określonych w specyfikacji technicznej np. Zamawiającyw okresie obowiązywania umowy zamówi więcej ryz papieru a mniej innego asortymentu. Zmiany nie mogą dotyczyć materiałów biurowych, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 1. d)Zamówione materiały biurowe Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do lokalizacji: siedziba główna UPPK, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków; Filia UPPK w Skawinie, ul. Ogrody 17; Filia UPPK w Słomnikach, ul. Kościuszki 64; Filia UPPK w Krzeszowicach, ul. Kolejowa 1; Archiwum Zakładowe w Skawinie, ul. Kopernika 13. e)Zamawiający wskaże Wykonawcy asortymenty oraz ich ilości, które stanowić będą dostawy do poszczególnych lokalizacji. f)Wykonawca dostarczy zamówione asortymenty swoim transportem, do lokalizacji wskazanych powyżej, w godz. 8.00 -14.30. g)Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zamawianych materiałów biurowych w terminie do 15 grudnia 2014 r. 1.2.Zadanie nr 2 Dostawa materiałów eksploatacyjnycha)Dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.b)Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, opisem zawartości, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem.c)Okres przydatności do użycia materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 wyniesie minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy. d)Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana zostanie w dwóch transzach: pierwsza w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy, druga najpóźniej w terminie do 15 grudnia 2014 r.e)Dostawa w ramach pierwszej transzy obejmie materiały eksploatacyjne wyszczególnione w pozycjach nr 1 oraz 7 załącznika nr 2 do SIWZ, dostawa w ramach drugiej transzy obejmie pozostałe asortymenty.f)Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem, w godz. 8.00 -14.30. g)Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być zgodne z normami i gwarancjami producentów odpowiednich urządzeń.h)Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany ilości zakupionych materiałów eksploatacyjnych stosownie do potrzeb. Zmiana dotyczyć może tylko materiałów eksploatacyjnych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, np. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zamówi więcej tonerów do drukarki A natomiast mniej tonerów do drukarki B. Zmiany nie mogą dotyczyć materiałów eksploatacyjnych nie wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ.i)Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, jednakże ze względu na zapisy o ograniczonej gwarancji urządzeń, materiały eksploatacyjne wykazane w wierszach 1 oraz 7 załącznika nr 2 do SIWZ, muszą być produktami oryginalnymi - nie mogą pochodzić od innych producentów, nie mogą być ponownie napełniane oraz nie mogą być materiałami kompatybilnymi.j)Przez produkt równoważy Zamawiający rozumie produkt o takich samych bądź lepszych parametrach odnoszących się do: pojemności tuszu/tonera, wydajności i jakości wydruku. Produkt równoważny nie może być produktem regenerowanym ani poddanym procesowi ponownego napełniania lub wymiany jakichkolwiek elementów.k)Dostarczany asortyment będzie posiadał znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, pozwalające na zidentyfikowanie danego przedmiotu i okres jego ważności.l)Wykonawca gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. m)Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego, do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, a na czas wykonywanej naprawy dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż urządzenia naprawianego. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych wykona na własny koszt Wykonawca.n)W przypadku wykrycia wad dostarczonego towaru podczas jego eksploatacji, Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji w każdym czasie trwania umowy, zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie po ujawnieniu wady. Korespondencja w powyższym zakresie następować będzie jedną ze wskazanych form tj. faksem, mailem lub pocztą. Wymiany, o której mowa powyżej Wykonawca dokonywać będzie na własny koszt. o)Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia drukującego lub kopiującego, w sytuacji, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Podstawą żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia na koszt Wykonawcy (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) będzie pisemna opinia autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca.p)Zobowiązania Wykonawcy wynikające z treści podpunktów l, m oraz n obowiązywały będą także po upływie terminu, na jaki zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego, tj. po 15 grudnia 2014 r., aż do czasu całkowitego zużycia przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pupf.krakow.sisco.info/?id=502
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach