Przetargi.pl
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faksów itp. oraz nośników danych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2541019 , fax. 012 2541241
 • Data zamieszczenia: 2015-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
  ul. Jana Brożka 3 3
  30-347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2541019, fax. 012 2541241
  REGON: 00391131100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faksów itp. oraz nośników danych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowych artykułów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy barwiące, pojemniki na zużyte tonery, preparaty czyszczące, itp.) do drukarek, kopiarek, faksów itp. oraz nośników danych w ilości i asortymencie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 7.700 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset zł 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach