Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY BRZEŹNICA

Gmina Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-114 Brzeźnica, Krakowska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 722-390-267
 • Data zamieszczenia: 2023-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnica
  Krakowska 109
  34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie
  tel. 722-390-267
  REGON: 072182048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY BRZEŹNICA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,Ubezpieczenia autocasco,Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,Ubezpieczenia AssistanceUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 Ustawy, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach