Przetargi.pl
Pośrednictwo w sukcesywnej dostawie do Instytutu Chemii Fizycznej PAN materiałów jednorazowych do hodowli biologicznej oraz jednorazowych szalek pomiarowych

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 44/52
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223433069 , fax. 223433333
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN
  ul. Marcina Kasprzaka 44/52
  01-224 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223433069, fax. 223433333
  REGON: 000326049
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pośrednictwo w sukcesywnej dostawie do Instytutu Chemii Fizycznej PAN materiałów jednorazowych do hodowli biologicznej oraz jednorazowych szalek pomiarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały jednorazowe do prowadzenia hodowli biologicznejJednorazowe specjalistyczne szalki pomiarowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferent znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach