Przetargi.pl
Posadzenie krzewów na terenie obiektu Oś Królewska od ul. Kieślowskiego do ul. Sarmackiej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie oraz pielęgnacja posadzonych roślin do 30 listopada 2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 50 00 , fax. 22 443 50 40
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  Franciszka Klimczaka 2
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 50 00, fax. 22 443 50 40
  REGON: 1525966300154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Posadzenie krzewów na terenie obiektu Oś Królewska od ul. Kieślowskiego do ul. Sarmackiej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie oraz pielęgnacja posadzonych roślin do 30 listopada 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Posadzenie krzewów na terenie obiektu Oś Królewska oraz pielęgnacja posadzonych roślin do dnia 30 listopada 2018 r. Lokalizacja: ul. Oś Królewska od ul. Kieślowskiego do ul. Sarmackiej, w Dzielnicy Wilanów w Warszawie CPV: 77310000-6 Usługa sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 1. Istniejący stan zagospodarowania terenu: Obszar opracowania w liniach wyznaczonych przez Zamawiającego stanowi teren publiczny w liniach rozgraniczających pasa drogowego ul. Oś Królewska. W chwili obecnej teren, gdzie planowane są nasadzenia to teren zieleni ze zniszczoną pracami budowlanymi nawierzchnią trawiastą oraz roślinnością wysoką i niską. 2. Zieleń istniejąca: W granicach terenu opracowania rosną drzewa i krzewy. Brak kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 3. KONCEPCJA – ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Zagospodarowania terenu obejmuje posadzenie krzewów i założenie trawników zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Realizacja będzie obejmowała n. wym. elementy: 3.1 Nasadzenia roślin: 1. Magnolia soulange'a 'ALEXANDRINA' – 3 szt. 2. Hydrangea peniculata 'Pinky Winky' – 105 szt. 3. Stephanandra incisa 'Crispa' – 885 szt. 4. Juniperus horizontalis 'Wiltonii' – 2409 szt. 5. Spirea japonica 'Shirobana' – 3008 szt.. 6. Vinca minor 'Gertrude Jekyll' – 4536 szt. 3.2 Renowacja trawnika na powierzchni – 4,71 m2 3.3 Założenie trawnika na ekokratce wraz z uzupełnieniem ziemi – 101,32 m2 3.4 Montaż opaski typu slimbord wys. 15 cm – 110 mb 3.5 Ściółkowanie nasadzeń korą z drzew iglastych (frakcja 2-4) Dobór gatunkowy roślin został przeprowadzony z uwzględnieniem:  warunków siedliskowych;  sieci uzbrojenia terenu;  minimalizacji różnorodności gatunkowej, prostoty i jasności kompozycji, jednocześnie doboru roślin o dużych walorach estetycznych: ozdobne z kwiatów, liści, trwałe oraz odporne na uszkodzenia i zranienia;  minimalizacji nakładów pielęgnacyjnych (nasadzenia jednogatunkowe w dużych grupach, rośliny odporne na niesprzyjające warunki typu susza, deptanie, zanieczyszczenia). 3.6 WYKAZ ROŚLIN PROJEKTOWANYCH (TABELA) Drzewka NR NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA ROZSTAWA (cm2) Pojemnik/ wysokość/ (cm) ILOŚĆ (szt.) POW. (m²) D1 Magnolia soulange'a ‘Alexandrina' Magnolia pośrednia ‘Alexandrina’ soliter C7,5 130-150 3 Krzewy K1 Hydrangea peniculata 'Pinky Winky' hortensja bukietowa ‘Pinky Winky’ 100x100 C5, 60-80 105 - K2 Stephanandra incisa 'Crispa' tawulec pogięty ‘Crispa’ 65x65 C2, 30-40 855 295 K3 Juniperus horizontalis 'Wiltonii' jałowiec płożący ‘Wiltonii’ 65x65 C2, 20-30 2409 803 K4 Spirea japonica 'Shirobana' tawuła japońska ‘Shirobana’ 50x50 C2,20-30 3008 752 Krzewinki Kr1 Vinca minor 'Gertrude Jekyll' barwinek pospolity ‘Gertrude Jekyll’ 10x10 P9,20-30 4536 504 razem: 10946 4758 „P” oznacza doniczkę do 1,5 litra, a cyfra określa przy doniczce kwadratowej długość boku, a przy okrągłej jej średnicę tzn.: „C” oznacza pojemnik powyżej 1,5litra, a cyfra określa objętość tzn.: Pojemnik C2 – pojemnik dwulitrowy; Pojemnik C5 – pojemnik pięciolitrowy; Pojemnik C7,5 – pojemnik siedmioipółlitrowy 3.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU ROŚLINNEGO Uwagi ogólne: Dostarczone sadzonki roślin powinny być właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór. Sadzonki drzewek i krzewów ozdobnych powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roślin (tabela). Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego. Powinien on charakteryzować się:  wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu;  zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą;  dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych);  rośliny z uprawy pojemnikowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną;  Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić w przypadku, gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji roślin projektowanych. UWAGA: Wszystkie części rośliny muszą być pozbawione ran i połamanych pędów. Rośliny powinny być wolne od szkodników i patogenów. 3.8 SADZENIE ROŚLIN Uwagi dot. materiału roślinnego: Drzewka liściaste – w pojemnikach C7,5 Krzewy liściaste i krzewinki - w pojemnikach C2, C5 i P9 Dla drzewek i krzewów z pojemników możliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte podłoże lub w upał (powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych – pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni). Sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki powyższe są niespełnione i mogą niekorzystnie odbić się na przyjęciu i wzroście roślin. Krzewy iglaste j.w. Technika sadzenia Dla drzewek, krzewów i krzewinek – ręczna. Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem  z bryłą korzeniową – jeżeli uległa silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy, rozluźniamy przerośnięty i zbyt zagęszczony system korzeniowy;  wszelkie uszkodzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami; Tak samo należy postąpić w przypadku uszkodzeń wynikłych w czasie sadzenia. Umiejscowienie roślin Rośliny rozmieszcza się w terenie na podstawie rysunku wykonawczego. Sadzenie drzewek, krzewów i krzewów okrywowych w grunt rodzimy w doły z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:  wykopujemy doły pod drzewka i krzewy – przynajmniej 2 razy głębsze i szersze niż pojemnik, w którym znajduje się roślina (dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości, by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni);  jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów;  umieszczamy drzewka, krzewy i krzewy okrywowe z bryłą korzeniową w dołkach;  przysypujemy drzewka, krzewy i krzewy okrywowe ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym lub kompostem 2:1 do poziomu na jakim rosły w szkółce;  dociskamy ziemię wokół drzewek, krzewów i krzewów okrywowych tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego;  po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, należy ziemię wokół krzewów wyrównać i uformować płytkie zagłębienie wokół rośliny – misę;  podlewamy krzewy i krzewy okrywowe zaraz po posadzeniu. 3.9 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIA OPASKA ODDZIELAJĄCA TRAWNIKI od grup krzewów wys. 15cm, dłg. 110 mb – np. typu slimbord KORA. Wykończenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych. Korowanie całych kwater, na których rosną krzewy i krzewinki– warstwą 5-8cm (frakcja 2-4 cm). Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Kora powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny o frakcji 2-4cm. Przed wysypaniem kory substrat zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory zapobiegać ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów. 3.10 WYKONANIE RENOWACJI TRAWNIKÓW Wykonanie renowacji trawników obejmuje:  usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń (gruz, kamienie, metal, szkło i in.)  częściowe przekopanie gruntu na głębokość ok. 15-25 cm w zależności od warstwy gleby – nie należy przekopywać podglebia,  wyrównanie i zwałowanie powierzchni,  wysiew odpowiedniej do stanowiska mieszanki nasion traw,  przykrycie nasion warstwą urodzajnej ziemi  powtórne zwałowanie powierzchni, 3.11 ZAŁOŻENIE TRAWNIKA NA EKOKRATCE G4 Założenie trawnika obejmuje - usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń (gruz, kamienie, metal, szkło i in.) - wykopanie gruntu na głębokość ok. 35 cm; - ułożenie warstwy nośnej z mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-32 grubości 20-25cm; - ułożenie warstwy wyrównującej z piasku podsypkowego grubości 3-5cm - montaż ekokraty G4 - Proces układania rozpocząć należy w narożniku, pamiętając aby zaczepy kratek zwrócone były w kierunku układania/zaczepiania kolejnych krat. Do zaczepów krat należy dosunąć/nałożyć kolejną kratkę i docisnąć w dół (np. lekki młotek gumowy lub nacisk stopą) aż do momentu „kliknięcia” zaczepu. Kraty można przecinać za pomocą piły bądź szlifierki kątowej w celu wykonania skosów bądź docinek. Należy pamiętać aby krata nie była ułożona na „sztywno” np. miedzy obrzeżami bądź pozostałymi nawierzchniami (zachować luz minimum 2cm który będzie niwelował ewentualną rozszerzalność cieplną materiału); - powstałą w ten sposób nawierzchnię przesypać glebą próchniczna lub humusową o odczynie ph 5,5-6,5, - wysiać nasiona traw odpornych na deptanie (mieszanki sportowe) Klauzula społeczna 1. Wykonawca zobowiązuje się do: Zatrudnienia osoby bezrobotnej, na zasadach określonych poniżej: a) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, Zamawiający wymaga, aby wśród osób uczestniczących bezpośrednio w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej jedna osoba bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.), zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. b) Osoba, o której mowa powyżej, będzie zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie osoby powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. c) Niezatrudnienie w sposób nieprzerwany przy realizacji przedmiotu umowy wymaganej przez Zamawiającego osoby, tj. nie spełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej oraz w lit. f i g poniżej, uznane będzie jako nienależyte wykonanie umowy, które daje Zamawiającemu prawo do zastosowania § 8 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu prawa pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osoby bezrobotnej zdolnej do wykonywania zamówienia na obszarze, na którym realizowane jest zamówienie i w okresie jego realizacji. d) Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, okaże Zamawiającemu, bez osobnego wezwania, komplet dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby bezrobotnej, tj. zgłoszenie oferty pracy przedstawione urzędowi pracy, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o wpisie do rejestru bezrobotnych osoby skierowanej do Wykonawcy lub odpowiadającego mu dokumentu wydawanego przez instytucje w państw członkowskich UE i EOG oraz kopię umowy zawartej z osobą bezrobotną. e) Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w lit a. Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia tej osoby. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia osoby wskazanej w lit a powyżej przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. f) Dopuszcza się zmianę osoby, o której mowa w lit. a powyżej, wykonującej przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, że przez cały okres trwania niniejszej umowy bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, zatrudniona musi być co najmniej jedna osoba wskazana w lit a. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku zatrudnienia z tą osobą, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, faksem, drogą elektroniczną) w terminie 2 dni, licząc do dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku zatrudnienia. g) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w lit f, jest zobowiązany zatrudnić osobę bezrobotną, o której mowa w lit. a powyżej i w terminie do 21 dni przedłożyć dokumenty, o których mowa w lit. d.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: UWAGA Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć ww. oświadczenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca, który przynależy do grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie w ciągu 3 dni od opublikowania na stronie internetowej zamawiającego www.wilanow.pl informacji o wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji- wg załącznika 6 do wniosku. Wykonawca składa wypełniony formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Wniosek) wraz z załącznikami. Wykonawca winien umieścić wniosek wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien podać adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, nr postępowania 19/WOŚ/2018 - "Posadzenie krzewów na terenie obiektu Oś Królewska oraz pielęgnacja posadzonych roślin do dnia 30 listopada 2018 r " Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy, albo imieniem i nazwiskiem, siedziby, albo miejsca zamieszkania oraz dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego wniosek. W przypadku wniosku wspólnego należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające wspólny wniosek z zaznaczeniem lidera. Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty: a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż Wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do wniosku; b) w przypadku gdy wniosek zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że: - zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, - zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, - podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg załącznika nr 1 do wniosku, d) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2 do wniosku, e) oświadczenie o podwykonawcach – wg załącznika nr 4 do wniosku, f) wykazu usług – wg załącznika nr 7 do wniosku -Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; g) wykazu osób – wg załącznika nr 8 do wniosku, h) w przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć zobowiązanie tego podmiotu – wg załącznika nr 9 do wniosku. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt sekcji III, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z wnioskiem potwierdzały, że wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach