Przetargi.pl
Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją oraz krzewów wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy

Zarząd Oczyszczania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 277 04 70 , fax. 22 6282674
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Oczyszczania Miasta
  Al. Jerozolimskie 11/19 11/19
  00-508 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 277 04 70, fax. 22 6282674
  REGON: 01035234600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zom.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją oraz krzewów wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją oraz krzewów wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 rejony/części: Rejon 1 - posadzenie 751 szt. drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją - dzielnice: Śródmieście, Żoliborz, Ochota, Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wola, Bemowo. Rejon 2 - posadzenie 435 szt. drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją - dzielnice: Praga Południe, Wawer, Rembertów, Praga Północ, Targówek, Bielany, Białołęka. Rejon 3 - posadzenie 17 szt. drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją - Al. Żwirki i Wigury. Rejon 4 - posadzenie krzewów wg projektów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. dla Rejonu 1 - 8600zł 2. dla Rejonu 2 - 4800 zł 3. dla Rejonu 3 - 1900 zł 4. dla Rejonu 4 - 1200 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zom.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach