Przetargi.pl
Dostawa mebli biurowych

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-513 Warszawa, ul.A. Felińskiego 2A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 56 89 200 , fax. 022 56 89 301
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
  ul.A. Felińskiego 2A 2A
  01-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 56 89 200, fax. 022 56 89 301
  REGON: 01562398500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.is.waw.pl/MUS1/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych, na potrzeby Zamawiającego, w budynku, będącym siedzibą Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Felińskiego 2A. 2.Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć po jednej ofercie na każdą z części. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1)Część I: Dostawa krzeseł obrotowych, krzeseł konferencyjnych i foteli konferencyjnych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 1 do SIWZ; 2)Część II: Dostawa i montaż mebli biurowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 2 do SIWZ; 3.Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy. 4.Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia: 1)był fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z normami branżowymi; 2)był przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, 3)spełniał wymagania pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 4)był dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 5)ma posiadać odpowiednie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym: atesty, badania, certyfikaty, protokoły. 5.Wykonawca, na swój koszt i ryzyko, zobowiązuje się do: 1)dostarczenia (wraz z rozładunkiem) przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Felińskiego 2A w Warszawie, 2)montażu i ustawienia przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 6.Na przedmiot zamówienia, poza ustawowym okresem rękojmi, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy, ale nie krótszy niż gwarancja producenta. 7.Poszczególne opisy przedmiotu zamówienia przedstawiają minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych. Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia nazwy, marki nie są dla Wykonawców obligatoryjne. Wykonawcy mogą zaoferować rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów minimalnych lub je przewyższające i muszą wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8.W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację, w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wymagane wadium, w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia, wynosi: 7 500,00 zł. /słownie: siedem tysięcy pięćset złotych/. W przypadku, gdy oferta składana jest na jedną z części, wówczas Wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi: 1.dla Części I - 4 000,00 zł /słownie: cztery tysiące złotych/; 2.dla Części II - 3 500,00 zł /słownie: trzy tysiące pięćset złotych/; 2.Wadium Wykonawca może wnieść dowolnie w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawcy zobowiązani są wpłacić na bankowy rachunek Zamawiającego: NBP O/Okr. Warszawa 57 1010 1010 0164 2113 9120 1000 z adnotacją: Wadium - 1471/N/ZP/251-07/2014 - Część - /podać nr/y części/. 4.Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej /przelewem/ zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5.Zamawiający wymaga od Wykonawcy w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy załączenia do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. 6.Dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia: 1.winien jednoznacznie wymieniać przypadki bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium Zamawiającemu, na każde jego żądanie w przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy; 2.w przypadku wnoszenia przez konsorcjum winien wskazywać imiennie wszystkich członków konsorcjum biorących udział w postępowaniu chyba, że z innych dokumentów /upoważnienia dla lidera konsorcjum, umowy konsorcjum/ jednoznacznie wynika, że wadium wnosi lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 7.Zwrotu wpłaconego wadium Wykonawcom, Zamawiający dokona w trybie i na zasadach zapisanych w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.waw.pl/mus1/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach