Przetargi.pl
Poprawa stanu nawierzchni dróg Powiatu Krakowskiego – Zadanie: Remont drogi powiatowej nr 2121K w zakresie nawierzchni wraz z odwodnieniem w miejscowości Frywałd-Tenczynek.

ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 32-086 Batowice, ul. Karola Wojtyły 106
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126221010 , fax. 126221012
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO
  ul. Karola Wojtyły 106
  32-086 Batowice, woj. małopolskie
  tel. 126221010, fax. 126221012
  REGON: 351579270
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa stanu nawierzchni dróg Powiatu Krakowskiego – Zadanie: Remont drogi powiatowej nr 2121K w zakresie nawierzchni wraz z odwodnieniem w miejscowości Frywałd-Tenczynek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa stanu nawierzchni dróg Powiatu Krakowskiego – ZADANIE Remont drogi powiatowej nr 2121K w zakresie nawierzchni wraz z odwodnieniem w miejscowości Frywałd-Tenczynek”. Odcinek w km 11+422÷13+422.Zakres robót obejmuje m.in.:• remont i odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni (wymianę nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie ), • remont i odtworzenie zdegradowanych krawędzi istniejącej jezdni poprzez wymianę i uzupełnienie warstw konstrukcyjnych podbudowy, • remont i odtworzenie zdegradowanych krawędzi istniejącej jezdni poprzez wymianę i uzupełnienie warstw konstrukcyjnych podbudowy,• wzmocnieniu istniejącej warstwy górnej podbudowy poprzez wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej o grubości 20 cm. • remoncie istniejącego pobocza z kruszywa, wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenie emulsja asfaltową i grysami kamiennymi • remoncie elementów odwodnienia tj. rowów przydrożnych, przepustów, ścieków z elementów prefabrykowanych (odmulenie, wyprofilowanie, zabezpieczenie przed osunięciem i regulacja sytuacyjna – wysokościowa), • remoncie uzupełnienie i odtworzenie umocnienia skarp płytami ażurowymi kotwionymi kołkami • wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z organizacją ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.2) Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonania określonej działalności zawodowej jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.3) Zdolności technicznej i zawodowej.Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że:3.1) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi obejmujące wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem podbudowy w technologii MCE.Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży „Wykaz robót”- załącznik do SWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.3.2) Dysponuje kierownikiem robót, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży wykaz osób załącznik nr 3 do SWZ.4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach