Przetargi.pl
Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów

PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, Oświęcimska 31
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów
  Oświęcimska 31
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  REGON: 272536089
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.katowice.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w leśnictwach: Mętków, Szczakowa, Bobrek, Chełmek, Ciężkowice, Dulowa. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia – zawierają Załączniki nr 1 a-l, nr 2 a-l i nr 3 a-l do niniejszej SWZ.Terenów oznaczonych na mapach w dokumentacji technicznej jako „teren obcy” nie należy brać pod uwagę przy wycenie prac obejmujących przedmiot zamówienia; na tych terenach zabronione jest wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy pisemnych zatwierdzeń materiałowych na wbudowane materiały zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego.Wykonawca we własnym zakresie zapewnia dostęp do mediów na okres budowy.Przedmiary stanowią dokument pomocniczy!
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł.informacja o warunkach wniesienia wadium w SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunku określonego w art. 112 ust. 2 PZP dotyczącego13.1.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie13.1.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeśli wykaże, że:• dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w kwocie nie mniejszej niż: 200 000,00 zł;• posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 300 000,00 zł ważną przez cały okres obowiązywania umowy lub odnawianą w trakcie trwania umowy.13.1.3Zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie:1. Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że:1) zrealizował przynajmniej dwie oddzielne roboty budowlane polegające na budowie drogi za kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto każda (za 1 drogę) z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.2.Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże:1) dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności drogowej2) dysponowanie min. 3 pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę biorącymi czynny udział przy realizacji tego zamówienia zgodnie z pkt. 3.6.6 rozdział 3 SWZ.2.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.2.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczenia o którym mowa w ust. 9.6 rozdziału 9 SWZ, składanego wraz z ofertą).2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.2.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach