Przetargi.pl
Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn.: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic, ścieżek ruchu pieszego 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 – tekst jednolity z późn. zm.) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1496, 1566). W razie potrzeby należy uzyskać zmiany w istniejącej lub uzyskać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną zgodnie z ustawą z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353). Dokumentacja projektowa powinna swoim zakresem obejmować: - opracowanie dokumentacji geologicznej, - sporządzenie projektu budowlanego, - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub pozwolenia budowlane - sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej z kompletem wymaganych uzgodnień. - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych wyżej branż, - sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień. 2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową – zgodnie z uzyskanym pozwoleniem budowlanym lub/i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz odpowiednie przepisy prawne i normy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, na zasadach określonych w pkt 16 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN. Wykonawca składa wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkt XI oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określone zostały w pkt. 5 SIWZ. 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej (w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” lub „JEDZ”), wykonawca zobowiązany jest przesłać zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkt XI. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD albo narzędzia ESPD udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych w linku https://espd.uzp.gov.pl albo innych dostępnych narzędzi albo oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD albo narzędziu dostępnym w linku https://espd.uzp.gov.pl ) jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załącznikach nr 4 i 4a do SIWZ) na stronie internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej specyfikacji stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu. Ogólne oświadczenie składane przez wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty sporządzonym w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na załączniku nr 1 do SIWZ), za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkt XI, powinny być złożone: 1) formularz cenowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na załączniku nr 2 do SIWZ, 2) JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów na których zasoby powołuje się wykonawca w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkcie XI, 2b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument JEDZ składa każdy z nich zgodnie z zasadami określonymi w sekcji IV.6.6) punkcie XI. 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.6) punkt II podpunkt 2 należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach