Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Gmina Szprotawa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-300 Szprotawa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683760580 , fax. 683762220
 • Data zamieszczenia: 2020-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szprotawa
  Rynek 45
  67-300 Szprotawa, woj. lubuskie
  tel. 683760580, fax. 683762220
  REGON: 97077044500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Zakres zadania: Projekt obejmuje w szczególności: 1) docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 2) docieplenie dachu, 3) docieplenie podłogi na gruncie, 4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 5) modernizację systemu centralnego ogrzewania, w tym montaż pompy ciepła 6) wymianę oświetlenia na oświetlenie LED, 7) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 16 KW, 8) montaż urządzeń i elektroniki systemu zarządzania energią (TIK) – system monitorowania i zarządzania energią obejmować powinien co najmniej montaż termostatów sterowanych zdalnie na grzejnikach , instalacje liczników energii cieplnej i elektrycznej z archiwizacją danych oraz z możliwością zdalnego ich odczytu. W ramach tych prac zaplanowano również: a) montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi średnicy 15 mm –głowice termostatyczne radiowe, zdalnie sterowane. b) montaż systemu radiowego sterowania układem centralnego ogrzewania 9) nadzór ornitologiczny wraz z kompensacją utraconych miejsc lęgowych ptaków Szczegółowy zakres zadania opisuje Dokumentacja projektowa , Przedmiary robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach