Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo”

Gmina Szczaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 66225 Szczaniec, Szczaniec
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 410 379 , fax. 683 410 379
 • Data zamieszczenia: 2018-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczaniec
  Szczaniec 73
  66225 Szczaniec, woj. lubuskie
  tel. 683 410 379, fax. 683 410 379
  REGON: 97077051100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szczaniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się: a) budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 110 m3/d, w technologii SBR, która składa się z obiektów technologicznych, lokalnej infrastruktury drogowej, technologicznej oraz elektroenergetycznej obsługującej projektowaną oczyszczalnię b) budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłoczonej z przyłączami (kanalizacja grawitacyjna) uzbrojonej w przepompownie przydomowe, w tym: i. sieci kanalizacji sanitarnej – tłoczonej: • PE Ø40 – 2478,0 m, • PE Ø50 – 1543,0 m, • PE Ø63 – 2395,1 m, • PE Ø75 – 510,3 m, • przepompownie przydomowe jedno pompowe – 109 szt., • przepompownie przydomowe dwu pompowe – 4 szt.; ii. przyłącza kanalizacji sanitarnej – grawitacja: • PP Ø160 – 508,9 m, • studnie kanalizacyjne DN 1000 – 7 szt., • studnie kanalizacyjne DN 400 – 40 szt.; c) budowa przyłącza wodociągowego do projektowanej oczyszczalni: i. PE Ø90 – 267,1 m, ii. studzienka wodomierzowa – 1 szt. W ramach ww. przedmiotu zamówienia wykonane zostaną m.in. następujące prace: • wytyczenie sieci w terenie, • wykonanie robót porządkujących po trasie sieci z przygotowaniem do wejścia dla sprzętu, • lokalizacja poprzez wykonanie wykopów ręcznych odkrywkowych istniejącego uzbrojenia terenu wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych, • wykonanie robót demontażowych, • roboty ziemne mechaniczne i ręczne (wykonanie wykopów pod obiekty oczyszczalni ścieków, rurociągi technologiczne i sanitarne z uzbrojeniem, ułożenie podsypki pod rurociągi, przewierty, w tym w szczególności przewierty sterowane, zasypanie z zagęszczeniem wykopów pod rurociągi i obiekty oczyszczalni), • wykonanie budynku technicznego nr 1, budynku technicznego nr 2, płyty fundamentowej pod obiekty oczyszczalni, dróg dojazdowych oraz zjazdów, ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oczyszczalni, • roboty instalacyjne (montaż studni, montaż przepompowni, montaż rurociągów, montaż przewodów elektroenergetycznych, montaż obiektów oczyszczalni wraz z instalacjami technologicznymi i sanitarnymi), • próby zamontowanych urządzeń służących do oczyszczania ścieków oraz urządzeń pomocniczych, • próby szczelności rurociągów technologicznych i sanitarnych, • próby szczelności instalacji technologicznych i sanitarnych wewnątrz obiektów oczyszczalni, • wykonanie wylotu betonowego, • wykonanie nawierzchni dróg, • roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu po robotach, • roboty budowlane końcowe – rozruch oczyszczalni ścieków, • sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne (załącznik nr 8): a) Projekt budowlany, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót , c) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym – mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji; d) warunki określone w decyzjach i pozwoleniach organów, np.: pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodno-prawnym, skutecznym zgłoszeniu robót, a także uzgodnienia branżowe lub z zarządcami sieci
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 7.2. Wykonawca do ofert załącza zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie takie winno określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; oraz wskazanie czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7.4. W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5 Pzp. Wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ. 7.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5 SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 7.2. Wykonawca do ofert załącza zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie takie winno określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; oraz wskazanie czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7.4. W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5 Pzp. Wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ. 7.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach