Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76/7492100
 • Data zamieszczenia: 2022-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Plac Zwycięstwa 15
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 76/7492100
  REGON: 390647558
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.rudna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlanych objętych ww. dokumentacją oraz zakup i montaż wyposażenia dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I”. Przedmiot umowy należy wykonać w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanieobejmuje swym zakresem termomodernizację budynków (wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, przy ul. Szkolnej 2, zwaną dalej „Inwestycją” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli: A) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: jedną (1) robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy, która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku lub budynków o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:jedną (1) usługę wykonaną w ramach jednej umowy, która polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub remoncie budynku lub budynków obejmującej swoim zakresem wykonanie ocieplenia ścian budynku, wymianę stolarki okiennej w budynku, modernizację lub wymianę instalacji c.o. w budynku. Uwaga: Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, który wykaże wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej 1 zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ wykonanego w ramach jednej umowy polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub remoncie budynku lub budynków obejmującej swoimzakresem wykonanie ocieplenia ścian budynku, wymianę stolarki okiennej w budynku, modernizację instalacji c.o. w budynku wraz z wykonaniem zaprojektowanych robót budowlanych, o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. B) dysponuje osobami, którzy zostaną skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, która posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową budynku lubbudynków, - kierownikiem robót sanitarnych, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, która posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową budynku lub budynków, - kierownikiem robót elektrycznych, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bezograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, która posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową budynku lub budynków. UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadała więcej niż jedno uprawnienie, o którym mowa powyżej oraz posiadała doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót danej branży na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową budynku lub budynków.- co najmniej jedną (1) osobę, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wzakresie projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, która posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu co najmniej jednego projektu architektonicznego obejmujący swym zakresem budowę lubprzebudowę lub rozbudowę budynku lub budynków, - co najmniej jedną (1) osobę, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, która posiadadoświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu co najmniej jednego projektu branży konstrukcyjnej obejmujący swymzakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę budynku lub budynków,- co najmniej jedną (1) osobę, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wzakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, która posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu co najmniej jednegoprojektu branży sanitarnej obejmujący swym zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę budynku lub budynków,- co najmniej jedną (1) osobę, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wzakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, która posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu co najmniej jednego projektu branżyelektrycznej obejmujący swym zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę budynku lub budynków, UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadała więcej niż jedno uprawnienie, o którym mowa powyżej(dotyczy projektanta) oraz posiadała doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu projektu lub projektów danej branży obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę budynku lub budynków.2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach