Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu łańcuckiego w zakresie przebudowy i budowy przejść dla pieszych – część ……………………. .

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Polna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 257 448 , fax. 172 257 448
 • Data zamieszczenia: 2021-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
  ul. Polna
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 257 448, fax. 172 257 448
  REGON: 69065719700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-lancut.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu łańcuckiego w zakresie przebudowy i budowy przejść dla pieszych – część ……………………. .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w miejscowości Kraczkowa w ciągu drogi 1549 R – 2 przejścia W ramach projektu przewiduje się: - montaż oznakowania pionowego; - montaż progów zwalniających z wyniesionym przejściem dla pieszych; - montaż płytek dla niewidomych; - montaż najazdowych aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni; - montaż aktywnych znaków D-6 z sygnałami ostrzegawczymi koloru żółtego i czujnikami ruchu; - montaż dedykowanego oświetlenia LED (obustronnie) – oświetlenie musi spełniać obligatoryjnie wymogi wytycznych do projektowania infrastruktury dla pieszych • Przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów zlokalizowanych w km 0+214 ulicy powiatowej nr 1530R 3-go Maja położonej w Łańcucie. • Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+407 ulicy powiatowej nr 1530R 3-go Maja położonej w Łańcucie. • Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w km 0+130 ulicy powiatowej nr 1533R Zielonej położonej w Łańcucie objętej strefą ograniczonej prędkości. • Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+710 ulicy powiatowej nr 1526R Piłsudskiego położonej w Łańcucie.W ramach projektu przewiduje się: - montaż oznakowania pionowego; - montaż progów zwalniających z wyniesionym przejściem dla pieszych; - montaż płytek dla niewidomych; - montaż najazdowych aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni; - montaż aktywnych znaków D-6 z sygnałami ostrzegawczymi koloru żółtego i czujnikami ruchu; - montaż dedykowanego oświetlenia LED (obustronnie) – oświetlenie musi spełniać obligatoryjnie wymogi wytycznych do projektowania infrastruktury dla pieszych. Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w miejscowości Rakszawa w ciągu drogi 1368 R – 5 przejść W ramach projektu przewiduje się: - montaż oznakowania pionowego; - montaż progów zwalniających z wyniesionym przejściem dla pieszych; - montaż płytek dla niewidomych; - montaż najazdowych aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni; - montaż aktywnych znaków D-6 z sygnałami ostrzegawczymi koloru żółtego i czujnikami ruchu; - montaż dedykowanego oświetlenia LED (obustronnie) – oświetlenie musi spełniać obligatoryjnie wymogi wytycznych do projektowania infrastruktury dla pieszych. Roboty w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych Projektowanie oświetlenia dla pieszych (WR-D-41-4). - wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, - zakup i montaż dedykowanego oświetlenia LED – zasilanie hybrydowe (panele słoneczne + turbina) – oświetlenie musi spełniać obligatoryjnie wymogi wytycznych do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4. Projektowanie oświetlenia dla pieszych (WR-D-41-4).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach