Przetargi.pl
Pogwarancyjne serwisowanie sterylizatora plazmowego STERRAD 100 S dla Centralnej Sterylizacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach .

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 12632330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pogwarancyjne serwisowanie sterylizatora plazmowego STERRAD 100 S dla Centralnej Sterylizacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie przez Wykonawcę obsługi serwisowej, pogwarancyjnej urządzeń i sprzętu medycznego, będących własnością Zamawiającego, zainstalowanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach wyszczególnionych w załączniku nr 1 w szczególności: a. napraw, b. przeglądów technicznych / dwa przeglądy w roku/ c. wymiany uszkodzonych części zamiennych, d. wystawiania na prośbę zamawiającego orzeczeń o stanie technicznym aparatu wymienionego w załączniku nr 1, e. umożliwienia utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych w dni robocze od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta. 2. Formularz cenowy oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 3. Oświadczenie wstępne potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy –jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach