Przetargi.pl
Podział geodezyjny działek na terenie działania WZMiUW w Opolu Oddział w Krapkowicach

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 442-57-42 , fax. (077) 442-57-42, 4425726
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Katowicka 55 55
  45-061 Opole, woj. opolskie
  tel. (077) 442-57-42, fax. (077) 442-57-42, 4425726
  REGON: 00010051785953
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podział geodezyjny działek na terenie działania WZMiUW w Opolu Oddział w Krapkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest podział geodezyjny działek wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 15 Prawa wodnego, Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków art. 36-39 według poniższego zestawienia: 1.GMINA KRAPKOWICE Lp Obręb Nr działki Nr ark. Gmina Powiat Rzeka / wał Uwagi 1 Żywocice 491/3 2 Krapkowice Krapkowice Rz.Osobłoga Podział działki na koryto Osobłogi i Młynówka Żywocice wraz ze zmianą użytkowania gruntów oraz wyniesieniem w teren nowych granic (dwa kamienie graniczne) 2.GMINA ZDZIESZOWICE Lp Obręb Nr działki Nr ark. Gmina Powiat Wał przeciwp. Uwagi 1 Januszkowice 1013 11 Zdzieszowice Krapkowice Wał p.powodz. Podział działki z wydzieleniem wału p.powodziowego oraz zmianą użytkowania gruntu . 3.STRZELCE OPOLSKIE Lp Obręb Nr działki Nr ark. Gmina Powiat Nazwa Rzeki Uwagi 1 Szymiszów 373 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. rz. Sucha Szymiszów Podział działki z wydzieleniem koryta rzeki wraz ze zmianą użytkowania gruntu i wyniesieniem nowych granic w teren. 2 Szymiszów 374/1 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 3 Szymiszów 375 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 4 Szymiszów 378/1 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 5 Szymiszów 854 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 6 Szymiszów 377 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 7 Szymiszów 382/4 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 8 Szymiszów 382/3 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej oraz wydzielenie terenu pod rurociąg 9 Szymiszów 383/1 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Podział działki z wydzieleniem koryta rzeki wraz ze zmianą użytkowania gruntu i wyniesieniem nowych granic w teren. 10 Szymiszów 384/1 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 11 Szymiszów 385/1 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 12 Szymiszów 385/2 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 13 Szymiszów 388 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 14 Szymiszów 415/1 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 15 Szymiszów 415/3 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 16 Szymiszów 416/1 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 17 Szymiszów 422/1 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 18 Szymiszów 421 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 19 Szymiszów 439/1 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 20 Szymiszów 441 2 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 21 Szymiszów 522 3 Strzelce Opolskie Strzelce Op. Rz.Sucha Szymiszów Jak wyżej 4.ZAWADZKIE Lp Obręb Nr działki Nr ark. Gmina Powiat Rzeka / wał Uwagi 1 Zawadzkie 2513 6 Zawadzkie Strzelce Op. Rz. Mostki Podział działki z wydzieleniem koryta rzeki wraz ze zmianą użytkowania gruntu i wyniesieniem nowych granic w teren. 2 Zawadzkie 2514/2 6 Zawadzkie Strzelce Op. Rz. Mostki Jak wyżej 3 Zawadzkie 2518 6 Zawadzkie Strzelce Op. Rz. Mostki Jak wyżej 4 Zawadzkie 2516 6 Zawadzkie Strzelce Op. Rz. Mostki Jak wyżej 5 Zawadzkie 2515 6 Zawadzkie Strzelce Op. Rz. Mostki Jak wyżej 6 Zawadzkie 2502 6 Zawadzkie Strzelce Op. Rz.Mostki Jak wyżej 7 Zawadzkie 798 6 Zawadzkie Strzelce Op. Rz.Mostki Jak wyżej 6 Zawadzkie 2356 6 Zawadzkie Strzelce Op. Rz. Mostki Podział działki z wydzieleniem koryta rzeki Mostki i rowów melioracyjnych W zakres zadania wchodzi: 1. wykonanie podziału geodezyjnego działek, 2. regulacja stanu prawnego stosując przepisy ustaw: Prawo Wodne, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Ustawy o gospodarce nieruchomościami 3. ustalenie granic - przyjąć je w operacie, ujawnić w Ewidencji Gruntów i Budynków (część graficzna winna być zgodna z opisem). 4. Wyniesienie i utrwalenie na gruncie nowych granic. 5. ewentualne ustalenie linii brzegowej tam gdzie będzie to wymagane zgodnie z art. 15 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. Nr 145 z 10 stycznia 2012 r.) 6. Wykonawca wykorzysta dane będące w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznych tj. operat ewidencji gruntów i budynków; materiały źródłowe w zakresie operatu gruntów i budynków są dostępne do wglądu w poszczególnych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 7. przyjęcie granic podziałowych winno być dokonane w świetle przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego lub art. 36-39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie ponadto wykonanie uzgodnień z wszystkimi instytucjami bądź osobami prywatnymi, jeśli takie uzgodnienia są wymagane i niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia wraz z ujawnieniem stanu w zasobach geodezyjnych. Ponadto należy przed złożeniem oferty ustalić z odpowiednimi organami ewentualną potrzebę ustalenia linii brzegowej zgodnie z art. 15 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. Nr 145 z 10 stycznia 2012 r.). Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do dokonywania wszelkich uzupełnień i składania wyjaśnień na etapie wykonywania w/w podziałów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach