Przetargi.pl
Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim

Gmina Rzeczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7106176, , fax. 44 789 06 87
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzeczyca
  ul. Tomaszowska 2
  97-220 Rzeczyca, woj. łódzkie
  tel. 44 7106176, , fax. 44 789 06 87
  REGON: 00054927500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch miejsc do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie dwóch szlaków pieszo- rowerowych oraz budowie ścieżki rowerowej. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część I: „Miejsce do obsługi turystki kajakowej Łęg” 1) Lokalizacja: zlokalizowane przy lewym brzegu rzeki Pilicy na działce o nr ewid. 1250 (powierzchnia 0,64 ha), obręb ewidencyjny Łęg, Gmina Rzeczyca. 2) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń turystycznych (przygotowanie terenu pod miejsce wodowania kajaków, altana z ławkami i stołem, miejsce na ognisko z siedziskami, miejsce pod sanitariat i segregator na odpady wraz z drewnianą obudową oraz wyposażeniem w sanitariat kontenerowy, taras widokowy na nasypie drogowym, utwardzenie drogi dojazdowej, elementy małej architektury, oświetlenie terenu); Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 3) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Część II: „Miejsce do obsługi turystyki kajakowej „Grotowice” 1) Lokalizacja: zlokalizowane przy lewym brzegu rzeki Pilicy na działkach o nr ewid. 631 i 632, obręb ewidencyjny Grotowice, Gmina Rzeczyca. 2) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń turystycznych (altany z ławkami i stołem, miejsce na ognisko z siedziskami, boisko do piłki plażowej, miejsce zabaw dla dzieci, miejsce do plażowania, miejsce pod sanitariat i segregator na odpady wraz z drewnianą obudową oraz wyposażeniem w sanitariat kontenerowy, utwardzenie drogi dojazdowej, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, przygotowanie miejsca do wodowania kajaków). Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 3) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Część III: „Szlak pieszo- rowerowy relacji Żądłowice- Łęg” 1) długości 2 160 m; 2) Lokalizacja: zlokalizowany na działkach o nr ewid. 193, 292, 1262, 1264, 1289 w obrębie ewidencyjnym Łęg, Gmina Rzeczyca. 3) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebiegającego od granic administracyjnych wsi Żądłowice (gm. Inowłódz.) do Łęgu. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 4) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Część IV: Szlak pieszo- rowerowy relacji Mysiakowiec- Grotowice 1) o długości 1 510 m; 2) Lokalizacja: zlokalizowany na działce: nr ewid. 602 w obrębie ewidencyjnym Grotowice, Gmina Rzeczyca i nr ewid. 229 – obręb ewidencyjny Mysiakowiec, Gmina Poświętne. 3) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie szlaku pieszo-rowerowego o długości 1510 m. Początek szlaku rozpoczyna się od drogi do mostu na rzece Pilicy w miejscowości Mysiakowiec, a kończy swój bieg w Grotowicach. Odgałęzieniem szlaku (działka nr ewid. 606 – własność Gminy Rzeczyca) jest odcinek drogi dojazdowej o długości 540 m do miejsca obsługi turystyki kajakowej Grotowice. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 4) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Część V: Ścieżka rowerowa przez rezerwat Żądłowice 1) Długość: 2 571 m; 2) Lokalizacja: zlokalizowana na działkach: nr ewid. 1084 w obrębie Rzeczyca, Gmina Rzeczyca –,nr ewid. 432 w obrębie Żądłowice, Gmina Inowłódz oraz działka o nr ewid. 1250 w obrębie Łęg, Gmina Rzeczyca. 3) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przebiegającej z Rzeczycy do miejscowości Łęg przez rezerwat „Żądłowice” (teren Lasów Państwowych Nadleśnictwo Spała, obręb Żądłowice, gm. Inowłódz). Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 5) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej z części zamówienia osobno. 2. Ustala się wadium dla a) Części I zamówienia w wysokości 2 550,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt 00/100) b) Części II zamówienia w wysokości 4 440,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści 00/100); c) Części III zamówienia w wysokości 8 100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto 00/100); d) Części IV zamówienia w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100); e) Części V zamówienia w wysokości 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych , 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 16 8985 0004 0020 0210 3961 0012 z adnotacją: „wadium – „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” część……..zamówienia. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium złożone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z tabelą elementów scalonych stanowiącą Załącznik Nr 1a do SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów- z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ; c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; e) oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców- z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. f) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach