Przetargi.pl
Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - postępowanie VII

Gmina Inowłódz ogłasza przetarg

 • Adres: 97-215 Inowłódz, ul. Spalska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 710 12 33 , fax. (044) 710 12 33
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Inowłódz
  ul. Spalska 2
  97-215 Inowłódz, woj. łódzkie
  tel. (044) 710 12 33, fax. (044) 710 12 33
  REGON: 59064799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: inowlodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - postępowanie VII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie elementów zagospodarowania turystycznego w dwóch obszarach: Inowłódz i Spała. 2. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania robót budowlanych w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień ze względu na trwający turystyczny sezon letni. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (Część 1-2) zgodnie z poniższym. CZĘŚĆ nr 1 – Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim – INOWŁÓDZ CZĘŚĆ nr 2 – Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim – SPAŁA 4. Opis części: zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia. UWAGA: 1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla każdej z części) zawiera Program funkcjonalno – użytkowy (dalej: PFU). Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia (w zakresie danej części), tj. przy opracowywaniu oferty należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z PFU jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia może obejmować również wykonanie robót, w tym rozwiązań technicznych, które nie są wyszczególnione w PFU, przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na podstawie obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych. 2. Mając na uwadze, iż zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7A do SIWZ i Załącznik nr 7B do SIWZ - zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. - zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – (ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ). 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) określające zakres umocowania – jeżeli dotyczy. 3. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach