Przetargi.pl
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry

Gmina Marcinowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 585 226, , fax. 748 585 231
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marcinowice
  ul. Juliana Tuwima 2
  58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie
  tel. 748 585 226, , fax. 748 585 231
  REGON: 89071836600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.marcinowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie zadania polegającego na: - budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2902D w miejscowości Kątki - oświetlenia drogi 117 w miejscowości Kątki - budowie zatoki postojowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2879D wraz z oświetleniem w miejscowości Wiry 2. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace: - Roboty przygotowawcze i ziemne - Roboty ziemne - Odwodnienie korpusu drogowego - Podbudowy - Nawierzchnie - Elementy ulic - Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Oświetlenie uliczne 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlane wykonawcze i przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia wyceny oferty. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej. 4. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia lub materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami lub materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 500,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset 00/100)przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach