Przetargi.pl
PN 100/12/2015 - asysta ORACLE

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8582091 , fax. 061 8525954
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  ul. Noskowskiego 12/14 12/14
  61-704 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8582091, fax. 061 8525954
  REGON: 00000000849327
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka naukowo - badawcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 100/12/2015 - asysta ORACLE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie usługi asysty technicznej do oprogramowania Oracle.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722600005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na jakość wykonanych usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.man.poznan.pl/online/zampub.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach