Przetargi.pl
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i ławek.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-122 Warszawa, Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 38 406 , fax. 22 32 54 166
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
  Modlińska 197
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 38 406, fax. 22 32 54 166
  REGON: 15259663000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl : https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i ławek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę czynności polegających na: pielęgnacji zieleni niskiej i utrzymaniu czystości wzdłuż dróg gminnych na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy oraz zakupie wież kwiatowych i ławek, oraz interwencyjne sprzątanie trawników na podstawie zgłoszeń Zamawiającego, które Wykonawca wykona w czasie nie przekraczającym 1 h od doręczenia zgłoszenia. 2. Zakres przedmiotu umowy i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 do umowy. 3. Warunki techniczne wykonania umowy oraz technologię wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do umowy. 4. Wykaz ulic, wzdłuż których ma być wykonywany przedmiot umowy określa załącznik nr 3 do umowy. 5. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania przedmiotu umowy, iż na ulicach wymienionych w zał. nr 3 do umowy znajdują się inne odpady, które nie są przyjmowane przez zorganizowane wysypiska odpadów komunalnych tj. odpady ulegające biodegradacji, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne odpady nieulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zagospodarować lub zutylizować te odpady – zgodnie z odrębnymi przepisami. 6. W przypadku stwierdzenia odpadów niebezpiecznych, zalegających wśród innych odpadów, Wykonawca zgłosi niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu. 7. Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, a sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w dacie realizacji zamówienia tj: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ). 8. Po stronie Wykonawcy ciąży dopełnienie wszelkich wymogów formalnych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach