Przetargi.pl
„Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25. WOG z podziałem na trzy zadania”.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25. WOG z podziałem na trzy zadania”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 WOG z podziałem na trzy zadania”, numer 17/PN/2020. Usługa obejmuje pielęgnacje wałów i pasów przeciwpożarowych na terenach kompleksów wojskowych: Część I Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona i terenów przyległych do wału strzelnicy garnizonowej OC Zielona Część II Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Skład Osowiec. Część III Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych – rejon Skład Hajnówka. Szczegółowy opis realizacji usługi: Część I – Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona i terenów przyległych do wału strzelnicy 1. Rodzaj prac do wykonania: 1.1. pielęgnacja istniejących pasów przeciwpożarowych o szerokości 3 m i szacunkowej długości 7,500 m (powierzchnia 2,25 ha) poprzez: a. orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać glebogryzarką ręczną, b. przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt; 2. Częstotliwość wykonywania zabiegów: I etap w terminie - do 20.05.2020r. II etap w terminie – od 02.07.2020r. do 16.07.2020r. III etap w terminie - od 01.08.2020r. do 16.08.2020r. Część II – Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Skład Osowiec. 1. Rodzaj prac do wykonania: 1.1. pielęgnacja pasów ppoż. przy budynkach magazynowych, składu opakowań, składu żużlu i opału oraz pasów obwodnicy (łączna powierzchnia pasów 13,597 ha) poprzez: wykonanie orki pługiem a w miejscach niedostępnych dla ciągnika rolniczego glebogryzarką ręczną, bronowanie przeoranych pasów wraz z oczyszczeniem terenu, oczyszczeniem ogrodzenia obwodnicy usytuowanego na pasach ppoż. z wszelkiej wrastającej roślinności, chwastów i samosiejek: a. przy budynkach magazynowych o szerokości 2 m i łącznej powierzchni 0,68 ha; b. wzdłuż ogrodzeń obwodnicy (pasy zewnętrzne i wewnętrzne) o szerokości 5 m, długości 15 240 m i łącznej powierzchni 7,62 ha; c. wzdłuż ogrodzenia składu opakowań o łącznej powierzchni 0,055 ha; d. wokół składu opału (przy bud. Nr 19) i wokół składów żużlu (przy bud. Nr 30, 53, 61 ) o łącznej długości 160 m i łącznej powierzchni 0,032 ha e. wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego kompleksu od strony drogi krajowej nr 65 o szerokości 2 m i długości 2 200m (powierzchnia 0,11 ha), szerokości 3 m i długości 575 m (powierzchnia 0,17 ha); f. pas ochronny usytuowany po obu stronach drogi wewnętrznej między ogrodzeniem o szerokości 7,00 m i długości 7200 m (powierzchnia 5,04 ha) Zakres usługi obejmuje: a. orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać glebogryzarką ręczną, b. przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt, c. usuwanie wszelkiej wrastającej roślinności, chwastów i samosiejek z całej powierzchni ogrodzeń usytuowanych na pasach przeciwpożarowych i wzdłuż pasów. d. wykonanie oprysków wzdłuż ogrodzenia obwodnicy po każdym wykonanym zabiegu pielęgnacyjnym 1.2. Wykonanie pielęgnacji pasów przeciwpożarowych 2. Częstotliwość wykonywania zabiegów: I etap w terminie - do 20.05.2020r. II etap w terminie – od 02.07.2020r. do 16.07.2020r. III etap w terminie - od 01.08.2020r. do 16.08.2020r. IV etap w terminie - od 17.09.2020r. do 30.09.2020r. Część III – Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych – rejon Skład Hajnówka. 1. Rodzaj prac do wykonania: Wykonanie koszenia oraz oprysków: a. wykoszenie dwóch pasów przeciwpożarowych wzdłuż ogrodzeń obwodnicy o średniej szerokości – pierwszy pas - 5,90 m i drugi pas - 3,90 m o długości 5 406 m, łączna powierzchnia około 5,30 ha b. wykoszenie dwóch pasów przeciwpożarowych o szerokości 1 m wzdłuż ogrodzeń obwodnicy od strony lasu i terenu technicznego, łączna powierzchnia koszenia około 1,08 ha c. oczyszczenie z wrastającej roślinności ogrodzenia obwodnicy o łącznej długości 2 x 5 406 m wraz z wykonaniem oprysków przy użyciu środków zalecanych do stosowania w leśnictwie wg katalogu opracowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.– łączna długość ogrodzenia 10 812 m. d. wykoszenie wałów przeciwpożarowych wokół budynków magazynowych od opasek odwadniających do pasów przeciwpożarowych o łącznej powierzchni 6,875 ha Realizacja usługi: a. koszenie wałów i pasów, b. wygrabienie skoszonej trawy i wywiezienie jej na koszt Wykonawcy, c. uprzątnięcie podjazdów i opasek wokół budynków po koszeniu. b. wykonanie oprysku c. oczyszczenie ogrodzenia obwodnicy z wrastających chwastów Koszenie należy wykonać z pasa drogowego za pomocą kosiarki na wysięgniku, przy użyciu kos/kosiarek ręcznych spalinowych lub kosiarek samojezdnych o wadze do 0,5 tony. Zabrania się poruszania po pasach zieleni pojazdami o wadze przekraczającej 0,5 tony z uwagi na ryzyko uszkodzenia elementów infrastruktury systemu alarmowego. 2. Częstotliwość wykonywania zabiegów – trzy razy w roku I etap w terminie – do 29.05.2020 r. II etap w terminie – od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. III etap w terminie – od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. Warunki ogólne Pasy i wały przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, wykoszonych lub wyoranych traw, wrzosów itp.. Pielęgnacja pasów musi być wykonana poprzez orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową. W miejscach niedostępnych dla ciągnika rolniczego pasy należy zmineralizować glebogryzarką ręczną. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona wskaże Wykonawcy miejsce realizacji usługi. Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z uregulowaniami dotyczącymi wstępu na obszar chroniony, z systemem przepustkowym, zakazami lub nakazami obowiązującymi na danym terenie, w tym używania telefonów komórkowych, wykonywania zdjęć, przyjmowania interesantów itp. Wykonana usługa musi być potwierdzona protokołem odbioru. Brak zatwierdzonego protokołu będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. Protokół odbioru usługi z każdego zabiegu jest załącznikiem do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zamówienia wykonuje na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w czasie pracy. Usługi powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami ochrony środowiska i bez stworzenia zagrożeń dla zdrowia ludzi. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie: Zadanie nr 1 - OC Zielona, dnia 30.03.2020r. o godz. 09:00. Osoba do kontaktu p. Cezary KUCZYŃSKI, tel. 261 398 680 Zadanie nr 2 – Skład Osowiec, dnia 30.03.2020r. o godz. 13:00. Osoba do kontaktu p. Tadeusz KOZŁOWSKI, tel. 261 386 152 Zadanie nr 3– Skład Hajnówka, dnia 31.03.2020r. o godz. 10:00. Osoba do kontaktu p. Tomasz KICEL, tel. 261 397 032 Należy stawić się najpóźniej na 15 minut przed przeprowadzeniem wizji. Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75251120-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach