Przetargi.pl
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej z 1 Wykonawcą na wykonanie zadania pn.: Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola. 1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pielęgnacją młodego drzewostanu. Zadanie obejmuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w celu prawidłowego rozwoju posadzonych drzew, w tym: • formowanie koron drzew, • usuwanie odrostów z pni drzew, • ustawienie, poprawienie lub usunięcie pali oraz założenie lub poprawianie wiązań przy drzewach, • formowanie kształtu misy, a także oczyszczanie i spulchnianie mis wokół drzew, • podlewanie i nawożenie, • zakładanie i zdejmowanie mat ochronnych, • usuwanie suchych drzew (o parametrach bez wymaganego zezwolenia) • ustawianie/przestawianie i napełnianie wodą aplikatorów Treegator Original. Ogólne zasady wykonania prac: Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac na terenie miasta, a także za jakość wykonywanych robót, które powinny zapewnić pożądany efekt w postaci zapewnienia prawidłowych warunków rozwoju oraz wzrostu młodych drzew. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją, umową oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Zakłada się, co następuje: • bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich innych wymagań, • ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Zasady dot. wykonania i rozliczania prac: Prace związane z pielęgnacją młodego drzewostanu będą wykonywane wg zgłoszonych przez przedstawiciela Zamawiającego potrzeb. Rozliczenie ww. prac następować będzie w okresach miesięcznych, w oparciu o zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego kosztorys powykonawczy z zastosowaniem stawek jednostkowych poszczególnych kategorii robót, zaoferowanych przez Wykonawcę w Wykazie Cen stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Miejsce wykonywania robót: Miasto Opole. Termin wykonania przedmiotu każdego Zlecenia przekazywanego do realizacji zgodnie z zawartą umową ramową: Do końca miesiąca, w którym przyjęto Zlecenie do realizacji, nie krótszy niż 7 dni. 1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 917, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: a) polegające na wykonaniu prac związanych z pielęgnacją młodego drzewostanu, b) polegające na nadzorowaniu prac związanych z pielęgnacją młodego drzewostanu. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy. 1.3. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. 1.4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien dysponować co najmniej następującymi osobami: Kierownik prac - posiadający: - ukończone studia wyższe lub wykształcenie średnie: z zakresu ogrodnictwa, terenów zieleni lub architektury krajobrazu, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z nadzorem lub wykonawstwem prac ogrodniczych w tym związanych z pielęgnacją roślin. Osoby wykonujące prace ogrodnicze – 2 osoby (każda z osób) posiadające: - co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni w wykonawstwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach