Przetargi.pl
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych wraz z ich kompleksową pielęgnacją

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych wraz z ich kompleksową pielęgnacją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie roślin sezonowych, wykonaniu i pielęgnacji nasadzeń w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych wraz z ich kompleksową pielęgnacją zgodnie z poniższym zestawieniem. DONICE WISZĄCE 1-poziomowe - 70 kpl. (20 szt. roślin na jeden kpl.) 1. ul. Ozimska /Pl. Wolności – rondo Krakowska 18 kpl. Calibrachoa x hybrida Aloha Kona 'Tiki Soft Pink' Petunia x hybrida Sweetunia 'Hot Pink' Verbena x hybrida Wicked 'Hot Pink' 2. Pl. Wolności – skwer 4 kpl. Calibrachoa x hybrida Aloha Kona 'Tiki Soft Pink' Petunia x hybrida Sweetunia 'Hot Pink' Verbena x hybrida Wicked 'Hot Pink' Ipomoea batatas ‘Marguerite’ 3. ul. Książąt Opolskich 8 kpl. Calibrachoa x hybrida Aloha Kona 'Tiki Soft Pink' Petunia x hybrida Sweetunia 'Hot Pink' Verbena x hybrida Wicked 'Hot Pink' Ipomoea batatas ‘Marguerite’ 4. ul. Katedralna - most 4 kpl. Calibrachoa x hybrida Aloha Kona 'Tiki Soft Pink' Petunia x hybrida Sweetunia 'Hot Pink' Verbena x hybrida Wicked 'Hot Pink' 5. ul. Katedralna 10 kpl. Calibrachoa x hybrida Aloha Kona 'Tiki Soft Pink' Petunia x hybrida Sweetunia 'Hot Pink' Verbena x hybrida Wicked 'Hot Pink' Ipomoea batatas ‘Marguerite’ 6. ul. E. Osmańczyka 7 kpl. Calibrachoa x hybrida Cabaret 'Dark Rose' Petunia x hybrida GO!Tunia 'Purple Vein' Verbena x hybrida Venturi 'Purple' 7. ul. B. Koraszewskiego 4 kpl. Calibrachoa x hybrida Cabaret 'Dark Rose' Petunia x hybrida GO!Tunia 'Purple Vein' Verbena x hybrida Venturi 'Purple' 8. ul. Oleska/ H. Sienkiewicza (parking) 4 kpl. Calibrachoa x hybrida Aloha Kona 'Tiki Soft Pink' Petunia x hybrida Sweetunia 'Hot Pink' Verbena x hybrida Wicked 'Hot Pink' Ipomoea batatas ‘Marguerite’ 9. ul. Powstańców Śląskich 11 kpl. słońce: Calibrachoa x hybrida Aloha Kona 'Tiki Soft Pink' Petunia x hybrida Sweetunia 'Hot Pink' Verbena x hybrida Wicked 'Hot Pink' półcień: Calibrachoa x hybrida Cabaret 'Dark Rose' Petunia x hybrida GO!Tunia 'Purple Vein' Verbena x hybrida Venturi 'Purple' KONSTRUKCJE KASKADOWE – 2- poziomowe – 22 kpl. (35 szt. roślin na jeden kpl.) 1. ul. N. Barlickiego 22 kpl. zestaw I: Calibrachoa x hybrida Cabaret 'Rose Eye Yellow Star' Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost' Ipomea batatas 'Marguerite' Petunia x hybrida Viva 'Deep Yellow' zestaw II: Calibrachoa x hybrida Cabaret 'Lemon' Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost' Ipomea batatas 'Marguerite' Petunia x hybrida Viva 'Hot Pink' KONSTRUKCJE KASKADOWE – 3 poziomowe – 30 kpl. (40 szt. roślin na jeden kpl.) 1. ul. Nadbrzeżna 12 kpl. Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost' Ipomea batatas 'Marguerite' Pelargonium peltatum Super Cascade 'Salmon' Pelargonium peltatum Super Cascade 'Appleblossom' Petunia x hybrida Surfinia 'Rose Vein' Petunia x hybrida Surfinia 'Trailing Red' 2. ul. Ks. S. Baldego 12 kpl. 3. ul. F. Żwirki i S. Wigury 6 kpl. Dokładny zakres prac wskazano w umowie i załącznikach do umowy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r, poz. 917, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: a) polegające na wykonaniu prac związanych z nasadzeniami roślin, b) polegające na nadzorowaniu prac związanych z nasadzeniami roślin. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy. 1.2. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. 1.3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien dysponować co najmniej następującymi osobami: Kierownik prac - posiadający: - ukończone studia wyższe lub wykształcenie średnie: z zakresu ogrodnictwa, terenów zieleni lub architektury krajobrazu, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z nadzorem lub wykonawstwem prac ogrodniczych w tym związanych z sadzeniem i pielęgnacją roślin. Osoby wykonujące prace ogrodnicze – 2 osoby (każda z osób) posiadające: - wykształcenie średnie lub zawodowe ogrodnicze, architektury krajobrazu lub terenów zieleni, - co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni w wykonawstwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach