Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu”.

Gmina Nowy Wiśnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 850 912 , fax. 146 850 911
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Wiśnicz
  ul. Rynek 38
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 146 850 912, fax. 146 850 911
  REGON: 54887300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowywisnicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu”. 2. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia w specjalnościach: a) konstrukcyjno – budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 4. Zamówienie przewiduje pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach wykonywanych robot budowlanych. 5. W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację w/w zadania w zakresie robót budowlanych, które obejmują w szczególności: a) wykonanie prac termomodernizacyjnych: - docieplenie od zewnątrz styropianem ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu do ław fundamentowych; (modernizacja przegrody – ściana na gruncie); - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wyprawą tynkarską; (modernizacja przegrody – ściana zewnętrzna -58; modernizacja przegrody – ściana zewnętrzna -50); - docieplenie stropu wewnętrznego pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną (modernizacja przegrody – strop wewnętrzny); - wymianę starych drewnianych, skrzynkowych okien na nowe PCV oraz montaż nawietrzaków higrosterowalnych ( modernizacja przegrody OZ-1 skrzynkowe „ Wentylacja grawitacyjna”); - wymianę drzwi istniejących na stalowe ( modernizacja przegrody DZ 3 - stalowe „ Wentylacja grawitacyjna”); - wymianę drzwi istniejących na nowe (modernizacja przegrody DZ-2 „ Wentylacja grawitacyjna); - modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (modernizacja systemu cieplej wody użytkowej); - modernizację instalacji grzewczej ( modernizacja systemu grzewczego); - montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok.24,36 kWp ( montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok.24,36 kWp; - wymianę oświetlenia wbudowanego oraz inne prace elektryczne (wymiana oświetlenia wbudowanego oraz inne prace elektryczne); - pozostałe roboty budowlane związane z termomodernizacją ( wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie opaski budynku wraz z izolacją fundamentów, naprawa kominów, roboty odtworzeniowe jak np.: odtworzenie pomieszczeń wewnętrznych po wymianie instalacji , remont dachu) - ( pozostałe roboty budowlane związane z termomodernizacją w tym remont dachu); - pozostałe roboty budowlane związane z termomodernizacją - remont schodów zewnętrznych po dociepleniu. b) wykonanie pozostałych robót budowlanych: - wykonanie klimatyzacji; - przystosowanie instalacji elektrycznej do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego; - wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: instalacji siłowej z uwzględnieniem zasilania agregatu zewnętrznego instalacji klimatyzacji , gniazd wtyczkowych z uwzględnieniem gniazd do jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji, instalacji nowych tablic rozdzielczych, wymianie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymiana wszystkich skrzyń elektrycznych na elewacjach budynku; - wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej; - remont instalacji wod-kan; - malowanie pomieszczeń urzędu ( ścian i sufitów) z wyłączeniem pomieszczeń na poziomie piwnic ; - remont elewacji frontowej (elewacja wschodnia) wraz z izolacją pionową ścian, drenażem opaskowym; - wykonanie drenażu opaskowego od strony parkingu ( strona zachodnia budynku); - remont kanalizacji deszczowej na parkingu budynku urzędu; - remont posadzek wewnątrz budynku; - wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej; - remont pomieszczenia WC na I piętrze; - wykonanie podbitki dachowej na budynku urzędu; - remont szachtów od strony parkingu ( na elewacji południowej). Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji telefonicznej i internetowej oraz telewizyjnej. 6. Szczegółowy zakres robót budowlanych nad którymi będzie sprawowany nadzór – określa dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu na wykonanie robót budowlanych i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1619398,gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-administracyjnych-oraz-ochrony-zdrowia-na-terenie-gminy-n.html 7. Szczegółowy zakres obowiązków, które inspektor nadzoru będzie musiał wykonać, zawiera wzór umowy, oraz Opis przedmiotu zamówienia które stanowi załącznik Nr 7 i 7a do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”– wg załącznika do SIWZ 2. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami w Rozdz. VII pkt. 1; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami w Rozdz. VIII pkt. 2., w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopi potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem Oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach