Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania). Zadanie nr 1: Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin. Zadanie nr 2: Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie.

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania). Zadanie nr 1: Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin. Zadanie nr 2: Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie z podziałem na dwa zadania, w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - „CZĘŚĆ A” i zadania nr 2 - „ CZĘŚĆ B” – załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, realizowanego w związku z art. 18 ust. 2, zgodnie z art.12 ust 1pkt. 4), art. 25 i art. 26 Ustawy prawo budowlane dla zadania nr 1: „Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin” oraz dla zadania nr 2: „Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie. W ramach usług należy: 1) zadanie nr 1 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem obiektu budowlanego nr 27 w kompleksie wojskowym Bobolin, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane ((t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); 2) zadanie nr 2 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie”, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); - kontrola terminowości wykonywania robót budowlanych, - organizowanie rad budowy - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, - udział w odbiorach częściowych i końcowym robót budowlanych, - kompletowanie pełnej dokumentacji odbiorowej, - końcowe rozliczenie zadania remontowego. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz oferty. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ, odpowiednio dla zadania nr 1 i nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 17wog.wp.mil.pl, zakładka Pozostałe/Zamówienia publiczne/2019/powyżej 30000 euro informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazują Zamawiającemu wraz z oświadczeniem (wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) . Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czytelny podpis lub pieczęć imienna i parafa). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach