Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice”

Gmina Stryków ogłasza przetarg

 • Adres: 95-010 Stryków, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 198 002 , fax. 427 198 193
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stryków
  ul. Kościuszki 27
  95-010 Stryków, woj. łódzkie
  tel. 427 198 002, fax. 427 198 193
  REGON: 47205783300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strykow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice”. 2. Usługę należy realizować w takim czasie, aby zapewniona była skuteczność nadzoru. Pełen zakres realizacji zadania inwestycyjnego objętego nadzorem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ dla zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice”, dostępna na stronie internetowej: www.bip.strykow.pl w zakładce „Przetargi 2019”. 3. Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni kompleksowy nadzór nad realizacją przedmiotowej Inwestycji polegającej na przebudowie mostu w m. Smolice. 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem i kontrolą zadania oraz obejmuje w szczególności: a) wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), b) analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, c) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) współpracę z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót oraz z Wykonawcami poszczególnych kontraktów, e) nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozwoleniem na budowę i pozwoleniem wodnoprawnym wydanymi dla realizowanej inwestycji, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, h) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, i) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, j) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową, k) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, l) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach częściowych i technicznych, m) weryfikację protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur, n) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty – na wniosek Zamawiającego, o) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę robót i rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, p) weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych, finansowych i protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, q) udział w naradach budowy i komisjach technicznych, r) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów, s) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, t) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, u) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, rozwiązań technicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej, v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania i przekazaniu obiektu do użytkowania, w) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, x) sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania inwestycyjnego, y) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, z) ścisła współpraca z Zamawiającym i udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót. aa) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów, bb) dokumentowanie w tym w formie fotograficznej realizacji zadania, w szczególności robót zanikających i podlegających zakryciu. Oznaczenie wg CPV: 71.24.70.00 -1 – nadzór nad robotami budowlanymi Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 2 pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 3. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach